Dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick


Inleiding

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt onder dit motto aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg samen aan een goede hoogwaterbescherming.

De opgave

De huidige dijken beschermen de dorpskern Baarlo en het landelijke gebied ten noorden hiervan. Op dit moment zijn de dijken niet hoog, sterk en stabiel genoeg om Baarlo – Hout-Blerick ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken moeten dus verhoogd worden. We doen dit op een zo veilig en aantrekkelijk mogelijke manier.

Het dijktraject is lang en er spelen verschillende zaken, zoals dijkversterking, dijkverlegging, de herinrichting van de Kwistbeek, eventuele aanleg van kwelgeulen in het buitendijkse gebied en gebiedsontwikkelingen rondom de Hummerenweg en in Laerbroeck. In Laerbroeck wordt nu een dijkverlegging onderzocht. Voor elk vraagstuk zijn verschillende oplossingen mogelijk en die hebben allemaal weer effect op het totaal.

Door de dijkverlegging wordt ruimte van de Maas behouden die door de dijkversterking op andere plekken wordt weggenomen. Dit wordt een systeemmaatregel genoemd.

Het waterschap werkt samen met het Ministerie IenW, Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeenten Peel en Maas en Venlo. Om zo samen de verschillende opgaven integraal te bekijken en om hoogwaterbescherming te bieden en het gebied tegelijkertijd verder te ontwikkelen.

Het proces

In het verleden zijn er veel ontwikkelingen in het gebied geweest. Daarom ging het waterschap samen met de gemeenten Peel en Maas en Venlo al vroeg in het proces in gesprek met de omgeving. Er kwam een omgevingswerkgroep en er werden keukentafelgesprekken en ontwerpsessies gehouden. Samen met de omgeving brachten we de kansen en knelpunten in beeld.

Met alle kennis uit het gebied op tafel gaat het waterschap zorgvuldige keuzes maken. Van 19 augustus tot en met 29 september 2021 heeft het Ontwerp Programma (met voorkeursalternatief) en plamMER ter inzage gelegen. In die periode had iedereen de mogelijkheid om op de plannen te reageren, net als op de Milieu-effectrapportage.

Na vaststelling is de volgende stap het verder onderzoeken en ontwerpen van het voorkeursalternatief en de vastlegging ervan in formele plannen: in een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet en in Omgevingsplannen. Ook deze stukken worden ter inzage gelegd, zodat de omgeving formeel kan reageren op de plannen. Het waterschap bekijkt alle reacties zorgvuldig. Daar waar de zienswijzen leiden tot nieuwe inzichten, kan het waterschap het ontwerp aanpassen. Na goedkeuring door waterschap, provincie en betrokken gemeenten, komen de plannen nog ter inzage voor beroep bij de Raad van State.

Uiteindelijk volgt de uitvoeringsfase. Voor de dijkversterkingen wordt een aannemer gecontracteerd en wordt de omgeving geïnformeerd over de uitvoering. De werkzaamheden zullen overlast met zich mee brengen. Dat kunnen we niet voorkomen, wel zoveel mogelijk beperken. Met het oog op de toekomst bouwen we zo in Limburg aan een goede hoogwaterbescherming.

Lees meer over het project in Baarlo - Hout-Blerick.

Tijdlijn dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Omgevingsmanager Jaap Spaans staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

OM'er Jaap Spaans

Digitale dijkles in Hout-Blerick

Digitale dijkenles De Springbeek Hout-Blerick

Tijdens een digitale dijkles van onze omgevingsmanagers op basisscholen in Arcen en Hout-Blerick, leerden leerlingen meer over dijken.

Kijk achter de Dijk

Een dijkversterking is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Het is een complex en zorgvuldig proces, waarvoor omgevingsmanagers zich dagelijks met veel energie inzetten. In deze video neemt omgevingsmanager Jaap Spaans u mee achter de schermen bij dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick.

Downloads en Documenten

Verhalen achter de dijk

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-06-13 om 12.47.35

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.