Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well


well_22

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken en behouden we ruimte voor de rivier. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen met andere overheden en de omgeving zoeken wij naar mogelijkheden om gebieden niet alleen hoogwaterveilig te maken, maar ook leefbaar en aantrekkelijk te houden voor de toekomst. Dat kan door opgaven voor dijkversterking, ruimte voor water, landbouw, natuur, recreatie en wonen te combineren. Gebiedsontwikkeling noemen we dat.  Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De huidige dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp. De dijken bestaan uit een combinatie van een groene en een harde kering met demontabele delen. Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Well ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater.

Met de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well gaan we met deze opgave aan de slag. Op deze pagina leest u hier meer over. Verschillende publicaties kunt u raadplegen op de documentenpagina.

Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well in het kort

In het project Groene Rivier Well gaan rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand. Tegelijkertijd met de rivierverruiming ontstaat een nieuw beekdal. De dijken komen landschappelijk en cultuurhistorisch gezien op de juiste plek en we maken ze, op gepaste wijze, hoger en sterker. Het dorp Well wordt daardoor beter beschermd en de Maas krijgt meer ruimte. Door maaiveldverlagingen en de aanleg van een brug met een grotere overspanning ontstaat een betere doorstroming. Daardoor wordt tot in Roermond geprofiteerd van lagere waterstanden tijdens hoogwater op de Maas.

Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well is ook een duurzaam project. Met dit project worden, op kleine schaal, zowel de gevolgen als de oorzaken van de klimaatverandering tegengegaan. Hiermee zetten we de Groene Rivier Well op de kaart als een van de duurzaamste landelijke voorbeeldprojecten. Zo wordt de grond uit het gebied direct benut voor de aanleg van de waterkeringen. Dit zorgt voor een zeer beperkte uitstoot tijdens de werkzaamheden. Maar ook daarna blijft het gebied bijdragen aan een gezond klimaat. Het wordt een natuurrijk gebied waar natuurinclusieve landbouw voedselproductie combineert met landschapsbeheer, belevingswaarde, een gezonde bodem en een hoge biodiversiteit. Kortom: de ruimtelijke kwaliteit van het totale plangebied wordt door deze integrale werkwijze op een hoger niveau gebracht.

De opgaven toegelicht

De opgave in Well bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Dijkversterking en dijkverlegging
  • Beekherstel
  • Natuur en landschapsontwikkeling

Op onderstaande kaart kunt u zien wat we op welke plek gaan doen.

Het proces

Bij elk dijkversterkingsproject betrekken we belanghebbenden, zoals inwoners en ondernemers,  bij elke fase. Daarmee verwachten we betere oplossingen te vinden. Alle kennis uit het gebied is nodig om zorgvuldige keuzes te maken. In de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well hebben we 3 fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase.

Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

In deze fase wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Dat doen we samen met de omgeving. Hiervoor is onder meer een Omgevingswerkgroep opgericht en organiseren we diverse ontwerpsessies. In ons nieuwsoverzicht kunt u meer lezen over dit proces. Verslagen van de omgevingswerkgroep staan op de documentenpagina.

De planuitwerkingsfase eindigt met een Ontwerp Projectbesluit Omgevingswet waarmee we het project planologisch mogelijk maken en het omgevingsplan (tot 2022 was dit het bestemmingsplan) wordt gewijzigd. Deze stukken worden ter inzage gelegd en de omgeving kan formeel reageren op de plannen door het indienen van een zienswijze. Daar waar de zienswijzen leiden tot nieuwe inzichten, kan dat leiden tot aanpassingen in het ontwerp. Na goedkeuring door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie Limburg, Waterschap Limburg en gemeente Bergen worden de plannen opnieuw ter inzage gelegd en kan formeel beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Na de planuitwerkingsfase volgt de realisatiefase. Er wordt een aannemer gecontracteerd voor de uitvoering van het project. Tijdens deze fase wordt omgeving geïnformeerd over onder meer de planning en uitvoering van de werkzaamheden.

Planning

Deze planning is opgesteld op basis van de huidige stand van zaken (januari 2024). De planning kan wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten.

Samenwerking

In dit project werken Waterschap Limburg, gemeente Bergen, provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat nauw samen.

2022-09-29_WL_Combinatielogo_Bergen.pdf_V2

De toekomstige opgave in Well en omgeving

Het is de taak van het waterschap om ervoor te zorgen dat de 185 kilometer Limburgse dijken in 2050 voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid (2017). Op dit moment werken we binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP WL) hard aan het op orde brengen van 54 kilometer dijken. Dijkversterkingsproject Well is onderdeel van het HWBP WL. Maar daarna is het werk nog niet klaar.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft een langetermijnaanpak vastgesteld die richting geeft aan de forse dijkversterkingsopgave die Limburg wacht. Wat dit betekent voor gemeente Bergen, leest u in de factsheet.

Meer informatie

balk_-_onze_maas_onze_veiligheid2_1

Heeft u vragen? Omgevingsmanagers Ellen te Boekhorst, Riny van Deursen en Marjan Gooren staan voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

ellen_aangepast

Laatste wijziging: 31-07-2023

Projectnieuws

Hier kunt u alle nieuwsberichten over dit project nalezen.

Kijk met ons mee

In deze film vertellen we u in 5 minuten over ons project in Well.

Volg het ontwerp-proces in de digitale werkatlas

Benieuwd hoe de dijk en groene rivier in uw omgeving ingepast worden? En welke keuzes nog gemaakt worden? Kijk dan mee in de digitale werkatlas.

Downloads & Documenten

Hier staan alle belangrijke documenten en informatieposters verzameld.

Uw mening telt

Wij zijn benieuwd naar uw mening over hoe wij de opgave in Well aanpakken en u hierover informeren. Wilt u hierover met ons meedenken?  Dan kunt u zich inschrijven voor het tevredenheidspanel. Het invullen van de vragenlijst kost u per keer een paar minuten.

Onderzoeken

schermafbeelding_2019-04-17_om_10_22_45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Heeft u een vraag?