Gebiedsontwikkeling Well - veelgestelde vragen


Heeft u vragen? Omgevingsmanager Ellen te Boekhorst  staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

 • Waarom is deze dijkversterking en dijkverlegging noodzakelijk?

We weten dat de Maas door klimaatverandering meer water moet gaan afvoeren. Om Well ook in de toekomst veilig te houden, is de dijkversterking nodig. De huidige dijken zijn niet hoog genoeg en niet sterk genoeg. De dijken zijn afgekeurd en voldoen niet aan de wettelijke normen. In Well gaan we ook dijken verleggen, om de Maas bij hoogwater meer ruimte te geven. Een dijkverlegging noemen we ook wel een systeemmaatregel. De verschillende dijkverleggingen op de verschillende plekken samen zorgen dat de veiligheid langs de Maas (van Maastricht tot Rotterdam) gegarandeerd kan worden.

 • Hoe komt het waterschap tot een afweging?

Samen met omwonenden, ondernemers, overheden en andere belanghebbenden bekijkt het waterschap per dijktraject de mogelijkheden. Uiteindelijk worden er keuzes gemaakt, bijvoorbeeld het bepalen van het tracé of het type dijk. Bij de keuze spelen verschillende aspecten een rol te weten: beschermingsniveau (bescherming van opstallen/woningen), rivierkunde (waaronder behoud winterbed), ruimtelijke kwaliteit, kosten, draagvlak en haalbaarheid. We noemen dit het afwegingskader.

 • Wat is een voorkeursalternatief (VKA) en een milieueffectrapportage (MER)?

Een VKA is een alternatief dat gekozen wordt op basis van integrale afwegingen. Het waterschap kijkt daarbij naar verschillende belangen, zoals de wensen van de omgeving, maar ook kosten en ruimte voor de Maas. In Nederland hechten we veel waarde aan het milieu en de omgeving. Om te voorkomen dat het milieu en uw omgeving te sterk worden aangetast bij grote infrastructurele projecten krijgen deze een volwaardige plek in de besluitvorming. Dit doen we met het instrument MER. Een MER brengt specifiek de milieugevolgen van een plan in beeld voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. De resultaten van een MER worden meegenomen in het voorkeursalternatief.

 • Waarom kunnen de dijken niet lager?

De dijken moeten uiteraard sterk genoeg zijn om de veiligheid te garanderen. Ze hoeven ook niet hoger dan noodzakelijk. Vast staat dat ze moeten voldoen aan de wettelijke norm. Daar kan het waterschap niets aan doen. Binnen die vastgelegde norm is er wel een bepaalde ontwerpvrijheid. In Well hebben we al scherp gekeken naar een aantal keuzes die we kunnen maken bij het ontwerp. Daarmee konden we de dijk op sommige plekken lager ontwerpen dan eerst gedacht.

 • Wat is het verschil tussen ontwerphoogte en aanleghoogte?

De ontwerphoogte is de volgens de wettelijke norm benodigde hoogte voor de dijk. Dijken van grond klinken na aanleg in. Om te zorgen dat de dijken na inklinking nog hoog genoeg liggen, worden deze dus iets hoger aangelegd. Dit geldt alleen voor dijken van grond en niet voor harde keringen.

 • Kunnen mensen straks wandelen op de dijk?

Wat betreft toegankelijkheid van de dijk voor wandelaars wordt het uitgangspunt gehanteerd dat dit wordt ontmoedigd wanneer de dijk langs tuinen en woningen ligt van particulieren.

 • Waarom komen er niet overal demontabele keringen?

Limburg heeft het grootste areaal aan demontabele keringen. Dat maakt het kwetsbaar voor beheer en onderhoud. Het waterschap heeft de zorgplicht voor de waterveiligheid en neemt deze taak serieus. Waterveiligheid kan hierbij niet bij enkele bewoners worden belegd, terwijl achter deze bewoners vele andere bewoners en bedrijven wonen en werken. Het waterschap heeft als beleid om demontabele keringen af te bouwen. Indien bij de huidige dijkversterkingsprojecten demontabel wordt toegepast stijgt het demontabele areaal van 4 naar 12 kilometer. Als binnen enkele dagen op al deze plekken demontabel geplaatst moet worden is de waterveiligheid niet goed geborgd. Vandaar dat het waterschap primair niet kiest om overal demontabel te plaatsen.

 • Hoe wordt de Groene Rivier ingericht?

In Well is onderzocht of de Oude Maasarm, het gedeelte van de rivier dat tussen de dorpen doorstroomt, bij hoogwater mee kan stromen zodat de Maas voldoende water kan blijven afvoeren. Daarvoor moeten nieuwe dijken worden aangelegd en een gedeelte van het huidige dijktraject worden verwijderd. De woonkernen van Well en Elsteren worden op die manier beschermd, terwijl daar omheen water kan stromen. het gebied waar het water gaat meestromen (bij hoogwater) noemen we de ‘Groene Rivier’.  In de planuitwerkingsfase werken we de plannen in meer detail uit, in overleg met de betrokkenen uit het gebied. We doen dat samen met onder andere de gemeente Bergen, die zich bezig gaat houden met de landschappelijke inrichting van de Groene Rivier. De ontwikkelingen in het gebied zorgen voor veiligheid (lagere waterstanden stroomopwaarts), economische mogelijkheden, natuurontwikkeling én ruimte voor de Maas.

 • Hoe wordt het kasteel beschermd?

Het kasteel komt buitendijks te liggen en krijgt een maatwerkbescherming. Bij de  inpassing van de maatwerkbescherming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de monumentale waarden. Wat dit maatwerk precies inhoudt, kunt u volgen in digitale atlas.

 • Wat betekenen al deze termen?

Neem een kijkje tussen op de begrippenlijst.

 • Ik ben benieuwd naar het ontwerp van de dijk/keruing in mijn omgeving. Waar kan ik meer informatie vinden?

We hebben een digitale atlas ontwikkeld, waarin u het ontwerpproces kunt volgen.