Verkenning herinrichting Worm en wateroverlast Rimburgerweg van start


foto Worm

Het traject van de Worm vanaf het NATO-depot tot aan de RWZI Rimburg voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan natuurlijke watergangen. Waterschap Limburg wil verkennen of er mogelijkheden zijn om de Worm ook hier te verbeteren. Om de bewoners bij deze verkenningen te betrekken, is er een bewonersavond op dinsdag 14 juni a.s.

Het doel is om het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). “Dit betekent dat we de natuur in en om de beek weer meer ruimte moeten geven. We verbeteren de waterkwaliteit en hebben aandacht voor de ecologie”, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg.

Gelijktijdig wordt er nagedacht over de vraag hoe de kans op wateroverlast aan de Rimburgerweg (Op de Hoven) is te verminderen. In de zomer van 2021 ontstond ook in dit gebied forse wateroverlast door afstromend regenwater. Het waterschap gaat graag in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om de kans op wateroverlast in de toekomst te verkleinen.

Kennis en ervaring

Bij de plannenmakerij wil het waterschap rekening houden met de wensen vanuit de omgeving en gebruikmaken van de lokale kennis en ervaring met het gebied. Daarom wordt bij deze verkenning de omgeving intensief betrokken. Dit gebeurt op diverse manieren. Zoals tijdens de bewonersavond op dinsdag 14 juni, van 19.30 tot 21.30 uur in de Rimburgerhoeve, Rimburgerweg 176 in Landgraaf. Tijdens deze avond worden de verschillende mogelijkheden besproken. Deze avond is bedoeld voor alle belanghebbenden in de herinrichting Worm en/of maatregelen rondom het verminderen van de kans op wateroverlast aan de Rimburgerweg (Op de Hoven). Inschrijven of aanmelden gaat via onze website MetElkaar: www.waterschaplimburg.nl/herinrichtingworm

Meer informatie:

Omgevingsmanager verkenningsfase Paul Geurts, tel. +31 646184539 of via e-mail: p.geurts@waterschaplimburg.nl