Monding Hemelbeek


Monding Hemelbeek maart 2024 - 2 (Breedbeeld)

Inleiding

Waterschap Limburg gaat bij de Hemelbeek tussen het Julianakanaal en de Maas zorgen voor een betere ecologische inrichting van deze beek. Het mondingstraject van de Hemelbeek bij Elsloo bestaat uit een snelstromende beek die met een bodemval van ca. 1,7 meter uitmondt in de Maas. Een groot deel van het jaar betekent dit dat er op deze plek een kleine waterval is, waardoor vissen vanuit de Maas niet de Hemelbeek in kunnen trekken.

Beken zoals de Hemelbeek zijn van grote waarde voor onder andere vissen uit de Maas. Beekmondingen zijn heel belangrijk als paaigebied en vluchtplek voor vissen uit de Maas. Die van de Hemelbeek is bovendien een belangrijke schakel in een reeks van beekmondingen waardoor vissen zich verder kunnen verspreiden in de Maas.

Projectdoel

  • Vissen moeten ongehinderd door de monding van de Hemelbeek kunnen zwemmen;
  • Ecologische verbetering van de beek en oevers;
  • Realiseren van de KRW-doelstelling;
  • Door het herinrichten van deze beek verbinden we een aantal snelstromende beken in het noorden van de Maas met elkaar.

Het zoekgebied voor het project ligt rondom de beekloop van de Hemelbeek en loopt vanaf de duiker onder het Julianakanaal tot aan de Maas.

Wat hebben we gedaan?

Om tot een ontwerp én een projectplan te komen, volgden we vanaf het najaar van 2022 twee sporen; direct en indirect. Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog hebben we persoonlijk contact in drie stappen.

Stap 1. Inventarisatie:
Bij de inventarisatie haalden we beelden, ervaringen, ideeën en wensen uit de omgeving op. Dit deden we door middel van gesprekken en/of een inloopmiddag.

Stap 2. Ontwerpen en afwegen: 
Hier werkten we de opgehaalde informatie uit in een schetsontwerp. Met behulp van een afwegingsmatrix bekeken we welk ontwerp het best passend en meest haalbaar is.

Stap 3. Ontwerp:
Hier maakten we een gedetailleerder ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd tijdens een informatieavond.

Stap 4. Vergunningsprocedure:
Na het vaststellen van het definitief ontwerp, zijn we de vergunnigsprocedure gestart en de voorbereiding van de aanbesteding.

Stap 5. Uitvoering: 
In het voorjaar van 2024 is de opdracht voor realisatie van de plannen aan Leenaerts BV verstrekt. Door middel van een persbericht en nieuwsbrief zijn de geïnteresseerde personen geïnformeerd. Voor meer informatie zie de rechterkolom laatste nieuws.

Stap 6. Afronding en nazorg:
Na afronding van de werkzaamheden wordt het beheer door ons team onderhoud verzorgd. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via ons meldingenformulier.

Hoe bereiken wij de omgeving?

We benaderen de twee doelgroepen op verschillende wijze.

  • De direct betrokkenen bij het projectgebied, zoals maatschappelijke organisaties, ondernemers en terrein beherende organisaties in het projectgebied. Deze groep wordt via een bewonersbrief geïnformeerd over het project. Daarnaast vinden er één-op-één gesprekken en inloopmiddagen/avonden plaats.
  • De gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties in de nabije omgeving van het zoekgebied. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief, de projectpagina, de nieuwsbrief en deelname aan inloopmiddagen/avonden.
    Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van het project gepubliceerd via de website: https://www.officielebekendmakingen.nl/

Planning

De planvoorbereiding en het vergunningentraject zijn eind 2023 afgerond. Tijdens het eerste kwartaal van 2024 is het grootste gedeelte van de herinrichting gerealiseerd door aannemer Leenaerts. In verband met een te hoge waterstand van de Maas en de start van het broedseizoen, worden de laatste maatregelen medio 2024 uitgevoerd.

Betrokkenen bij project

  • Rijkswaterstaat
  • Omwonenden

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.