Herinrichting Keutelbeek


Inleiding

In samenwerking met gemeente Beek wordt de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’.

Projectdoel

De Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, wordt heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’. Hierdoor vermindert de kans op wateroverlast. Bovendien scheiden we schoon bron- en regenwater van afvalwater, herstellen we de historische waarden van het water en gaat de openbare ruimte in de gemeenten er mooier uitzien.

Water Leeft in Beek

Wat gaan we doen in Beek?

Lang geleden liep de Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, als open en schone beek door de kern van Beek. Vanwege vervuiling door industrie en afvalwater werd het later een soort open riool. Daarom werd de beek door een gesloten leiding geleid, die geleidelijk volledig deel uitmaakte van het gemeentelijk rioolstelsel.

Gemeente Beek en Waterschap Limburg hebben jaren geleden het plan opgevat om de Keutelbeek opnieuw in te richten en ontkluizen oftewel ‘openmaken’, waarbij de gemeente Beek de regie heeft en kartrekker is. Door het ontkluizen vermindert de kans op wateroverlast en worden schoon bron- en regenwater van afvalwater gescheiden. Gemeente en waterschap herstellen de historische waarde van het water en maken de openbare ruimte mooier, zoals in de eerste fase van de beek, die in 2013 en 2014 is ‘opengemaakt’. (Gundelfingenstraat, Brugstraat, Achter de Beek). Onderstaande foto toont het eindresultaat van deze eerste fase.

Planning

De gemeenteraad van Beek heeft op 23 april jl. het bestemmingsplan voor de ontkluizing van de Keutelbeek fase 1b definitief vastgesteld en het budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

Vergunningen en aanbestedingen

Nu het bestemmingsplan definitief vastligt, is een begin gemaakt met de aanvraag van de benodigde vergunningen voor de uitvoering van het werk. Na de zomer wordt de aanbestedingsprocedure opgestart voor het contracteren van een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Gelijktijdig met de aanleg van de Keutelbeek, worden ook de  riolen vervangen, kabels en leidingen van de nutsbedrijven vernieuwd en de straten opgeknapt.

Vervolg

De verwachting is dat de uitvoering in het eerste kwartaal van 2021 kan beginnen. Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen we omwonenden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op de aard van de werkzaamheden, de planning en de gevolgen voor de omgeving.

Achtergrondinformatie

Met het openmaken van de Keutelbeek willen gemeente en waterschap een bijdrage leveren aan het beperken van wateroverlast. Daarnaast zal de aanleg van de open beek de openbare ruimte van Beek een bijzonder karakter geven. In fase 1b zal de Keutelbeek vanaf het kruispunt Luciastraat – Achter de Beek verder worden aangelegd via de Stegen, Burgemeester Lemmensstraat, Broekhovenlaan en Bourgognestraat richting de Oude Pastorie (eindpunt fase 1b).

Historische foto Keutelbeek

Samenwerkingspartners

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Beek

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectmanager John Tholen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl.