Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan Castenrayse Vennen/Lollebeek


In het kader van de herinrichting van het project ’Herinrichting Lollebeek ’Castenrayse Vennen’’ zijn een aantal maatregelen uitgevoerd, te weten:

  • de Lollebeek is omgelegd en heringericht,
  • de ligging van de Kastenraayse Loop is aangepast;
  • en is grootschalig onderhoudswerk uitgevoerd voor het Schaatsven;
  • en is het gebied rond de Gortmeule-Diepeleng heringericht.

De ingrepen hebben tot doel de Natte Natuurparel ‘Castenrayse Vennen’ te herstellen en meerwaarde te creëren voor de ecologische waarde van de Lollebeek. Meer concreet:

  • De omlegging en herprofilering van de Lollebeek en de Kastenraayse loop hebben als doel het realiseren van een hogere grondwaterspiegel in de Castenrayse Vennen. Daarnaast is de inrichting zo vormgegeven, dat daarmee wordt voorkomen dat periodiek vermenging met gebiedsvreemd water in de Castenrayse Vennen door inundatie plaatsvindt. Een hogere grondwaterspiegel en het voorkomen van overstroming met gebiedsvreemd water zijn nodig voor het realiseren van de gewenste natuurdoeltypen in het gebied.
  • Het Schaatsven is opgeschoond met als doel het herstellen van de natuur, recreatie en belevingswaarde van het gebied.
  • De Gortmeule-Diepeleng is heringericht om een ecologische verbindingszone te vormen tussen landgoed de Gortmeule en de Castenrayse Vennen.

Tegelijkertijd is het gebied Gortmeule-Diepeleng ingericht als bufferzone om water te bergen tijdens extreme neerslag.

De herinrichting is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Dorpsraad Castenray, Staatsbosbeheer, gemeente Horst aan de Maas, provincie Limburg en enkele aangrenzende eigenaren. Op 12 oktober 2023 heeft een opening plaatsgevonden en is er de samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer en de Dorpsraad ondertekend.

Binnen het project is met de omgeving afgesproken dat het Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan (BOM) na de herinrichting openbaar wordt gemaakt en te raadplegen wordt via de website van Waterschap Limburg.

Het bijgevoegde document (te downloaden onder 'Zie ook') omvat een nadere uitwerking van het beheer, het onderhoud en de monitoring (BOM) voor de verschillende onderdelen van het plan met als doel de beoogde doelen van het plan duurzaam te kunnen realiseren en, waar nodig, tussentijds op basis van monitoring bij te kunnen sturen. Daarnaast worden de verantwoordelijkheden ten aanzien van het profiel, de kunstwerken, de omliggende gronden en afspraken met de omgeving vastgelegd.

Verder is het BOM het maairegime opgeschreven met daarbij frequentie van maaien en of het maaisel wordt afgevoerd. Dit vormt de basis waarop de groenaannemers die namens Waterschap het onderhoud doen het maaionderhoud doen. Het voorstel wordt  verder uitgewerkt in de maaikalender, https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/kaarten-meetgegevens/maaikalender/