Verruigen van boomspiegel


Door de erosieve kracht van de regendruppel te verkleinen zullen bodemdelen minder snel uit elkaar vallen en wordt verslemping beperkt. Door de bodem te verruwen wordt dit gerealiseerd.

Hoe werkt het

Verruwing zorgt voor ophouden van de waterstroom en geeft afstromend water meer tijd om in te infiltreren. In de fruitteelt kan dit bereikt worden door de doorgaans kale en strakke boomspiegel te verruigen. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden:
• Snoeihout kan tussen de bomen neergelegd worden. Dat zorgt naast het verruwen ook voor extra organische stof, wat positief is voor het bodemleven en dus de infiltratie.
• Begroeiing onder de fruitbomen met bijvoorbeeld gras. Ook kan onkruid getolereerd worden onder de boom, om zo afstroming te beperken.
• Aanvoeren compost of vaste mest om voor meer organische stof en verruiging te zorgen.

Effectiviteit

• Waterkwantiteit: Een ruigere, minder kale ondergrond onder de fruitboom betekent minder verslemping en meer afremming van de waterstroom waardoor meer water kan infiltreren. Bevorderen van bodemleven (o.a. wormen) zorgt ook voor een betere waterinfiltratie.
• Waterkwaliteit: Minder run-off van water betekent ook dat er minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen afspoelen.

Kosten

Er zijn amper extra kosten nodig om deze maatregel uit te voeren.

Aandachtspunten

• Er kan concurrentie om nutriënten en vocht optreden tussen de fruitbomen en de begroeiing onder de boom (gras, onkruid). Daarnaast kan de onkruidbeheersing lastiger worden.
• Temperatuur (kouder in de winter). Een kale, zwarte bodem neemt overdag meer warmte op en straalt ’s nachts meer warmte uit, die de boom in het vroege voorjaar (maart) en tijdens de bloei (tegen nachtvorstschade) goed kan gebruiken. Bij een begroeide ondergrond gaat dit effect verloren. Als fruitteler geen nachtvorst beperkende maatregelen (o.a. beregenen) kan nemen is het zwart houden van boomspiegel een bedrijfszekerdere keuze.
• Snoeiafval of andere bedekking onder de boom kan schuilplaats zijn voor natuurlijke vijanden (o.a. insecten zoals oorwormen). Aan de andere kant kan het ook overlevingsplek zijn voor schadelijke schimmels en insecten. Dit vraagt nader onderzoek.

Neveneffecten op productie

Concurrentie tussen fruitboom en begroeiing onder de boom kan de groei van met name zwakkere fruitbomen reduceren. Oudere, sterkere bomen zullen hier minder last van hebben. De extra organische stof kan het bodemleven bevorderen en zo de bodemvruchtbaarheid verbeteren, wat ten goede komt aan de fruitboom.

Implementatie

Wordt door enkele fruittelers al toegepast maar is nog geen gemeengoed in de fruitteelt.


Type maatregel:

Perceel

Waarom deze maatregel?

Infiltratie bevorderen

Gewassen:

Fruit

Waneer neem je deze maatregel?

Tijdens de teelt

Vragen?

waterinbalans@waterschaplimburg.nl