Herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren, A2


Inleiding

Waterschap Limburg gaat de Geleenbeek tussen de N296-Maaseikerweg (Oud-Roosteren) tot aan de sifon bij het Julianakanaal (1) en een klein deel van de Middelsgraaf (nabij Ophoven) (2) opnieuw inrichten. Door deze herinrichting wordt het beekdal aangepast zodat deze voldoet aan specifieke eisen met betrekking ecologie, de Europese Kaderrichtlijn Water en er worden maatregelen getroffen tegen wateroverlast.

Projectdoel

Het deel van de Geleenbeek dat tussen de N296 en de sifon onder de Rijksweg A2 en het Julianakanaal is gelegen, is in de afgelopen eeuw steeds meer ingeklemd komen te liggen in het landschap. Daarnaast is de beek in de jaren ’30 van de vorige eeuw gekanaliseerd en is de bodem voorzien van tegels, waardoor de beek zijn natuurlijke karakter grotendeels heeft verloren. Door de aanleg van het Julianakanaal en later van de snelweg A2 is de beekloop van de Geleenbeek aangepast en stroomt de beek niet meer door de natuurlijke laagtes in het landschap. Door middel van het project wordt het natuurlijk karakter van de beek en het beekdal verbeterd. Naast ecologische doelstellingen ligt er binnen het genoemde stroomgebied ook een opgave om te gaan voldoen aan de Normering Regionale Wateroverlast en het voorkomen van wateroverlast vanuit de Maas.

Afbeelding1

Het zoekgebied voor het project ligt rondom de beekloop van de Geleenbeek en loopt vanaf de kruising/ brug Maaseikerweg (N296) tot aan de het tracébesluit in het kader van de verbreding van de Rijksweg A2 tussen knooppunt ’t Vonderen en Kerensheide, opgenomen maatregelen rondom de duiker onder de Rijksweg A2 (nr. 1 op de kaart). Het zoekgebied voor de Middelsgraaf ligt rondom de beekloop tussen de Trambrug en de kruising met de straat Ophoven. Dit is aansluitend aan het maatregelen zoals opgenomen in het tracébesluit verbreding Rijksweg A2 (nr. 2 op de kaart). De verbreding de Rijksweg A2 en de directe omgeving is een project dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd en deze maatregelen vallen niet binnen project van Waterschap Limburg. Een aantal maatregelen zijn wél relevant voor het project, aangezien deze aansluiten op de herinrichting Geleenbeek Oud- Roosteren A2:

  • Aanleg faunapassage A2;
  • Aanleg faunapassage Julianalaan;
  • Verlenging Middelsgraaf tot aansluiting Oude Maas.

Bewonersbijeenkomst

Dinsdag 10 oktober vond de bewonersbijeenkomst plaats over het ontwerp herinrichting Geleenbeek Oud-Roosteren A2 én Middelsgraaf. Bekijk de presentatie en het ontwerp via de kolom downloads (link). De openstaande vragen van die bewonersbijeenkomst worden nog door het projectteam beantwoord en daarna toegevoegd als document. In 2023 en begin 2024 vinden keukentafelgesprekken plaats met direct betrokkenen. In de 2e helft van 2024 volgt dan een 2e bewonersbijeenkomst. Daar lichten we toe wat we met de input hebben gedaan en hoe deze is verwerkt.

Planning

In 2022 en 2023 zijn en in 2024 worden gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd en teruggekoppeld tijdens een de bewonersavond van 10 oktober 2023. De openstaande vragen van de buurtbewoners worden nog door het projectteam beantwoord. Daar waar mogelijk verwerkt het team de wensen en ideeën in een definitief ontwerp. Dit ontwerp deelt het waterschap in het tweede kwartaal van 2024 tijdens een tweede bewonersavond. Daarna wordt het vergunningentraject gestart en is er formele inspraak mogelijk. Start uitvoering is gepland voor de 2e helft van 2025. Uiteraard afhankelijk en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat vanwege de aansluiting op de uitvoering van de verbreding van de A2 en aanleg faunapassage.

Betrokkenen bij project

  • Waterschap Limburg
  • Rijkswaterstaat
  • Omwonenden

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.