Water of stoffen lozen


Lozen op een beek, plas, riool of bodem

Wilt u water of andere stoffen lozen in een beek, plas of via het riool? Door uw lozing kan de kwaliteit van het water achteruit gaan of kan er wateroverlast ontstaan. Op deze pagina staat welke regels er in welke situatie gelden voor particulieren, bedrijven en agrariërs.

Regels voor lozingen in een beek of sloot

Bij een lozing in een beek of sloot komen de stoffen rechtstreeks in het oppervlaktewater  terecht. Waterschap Limburg wil voor zowel de hoeveelheid water die u gaat lozen, als voor de soorten stoffen die u loost, beoordelen of  hierdoor voor de omgeving schade kan ontstaan. Daarom moet u zowel voor de waterkwantiteit als voor de waterkwaliteit een melding doen of een vergunning aanvragen.

De regelgeving rondom deze lozingen is complex. Neem daarom, voordat u iets meldt of aanvraagt, contact met ons op. Wij kijken mee of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen en welke informatie daarbij nodig is. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Via de vergunningcheck in het omgevingsloket kunt u online controleren of voor geplande activiteiten een vergunning nodig, melding moet worden gedaan of informatie moet worden verstrekt.

Regels voor lozingen op de riolering

Wilt u lozen op het riool, dan moet u dit melden bij de gemeente via het Omgevingsloket/Aanvraag of melding indienen. U kunt hiervoor contact opnemen uw gemeente.

Regels voor lozen in of op de bodem

Wilt u water of stoffen lozen in of op de bodem? Dan moet u dit melden bij de gemeente via het Omgevingsloket/Aanvraag of melding indienen. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan de milieubelastende activiteiten van het Rijk. Het waterschap heeft aanvullende regels opgenomen in de Waterschapsverordening.

Wilt u grond, baggerspecie of bouwstoffen toepassen in of op de bodem? U kunt de meeste meldingen doen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Via het meldpunt bodemkwaliteit kunt u meldingen, ingediend voor 1-1-2024, raadplegen en kunt u meldingen indienen die onder het overgangsrecht vallen.  Welke type meldingen onder het overgangsrecht vallen en u nog via het meldpunt moet indienen, kunt u vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Waterkwantiteit: melding doen

Via de vergunningcheck in het omgevingsloket kunt u beoordelen of u aan regels uit de Waterschapsverordening moet voldoen voor het lozen van water op een oppervlaktewater.

Waterkwaliteit: regels voor huishoudens

Let op. Naast het melden van waterkwantiteit, moet u ook altijd voor waterkwaliteit een melding doen of een vergunning aanvragen.

  • Wilt u huishoudelijk afvalwater lozen op een beek, rivier of plas? Dat mag alleen als de afstand tot het dichtstbijzijnde riool groter is dan veertig meter en het water eerst door een zuiveringsvoorziening wordt geleid. U moet dit vier weken van tevoren melden via deOmgevingsloket online

Waterkwaliteit: regels voor bedrijven en agrariërs

Let op. Naast het melden van waterkwantiteit, moet u ook altijd voor waterkwaliteit een melding doen of een vergunning aanvragen.

In de meeste gevallen moet u een melding doen of een vergunning aanvragen. Bij de behandeling hiervan kunnen we aanvullende voorwaarden stellen om het water te beschermen.

  • Valt uw lozing onder het Activiteitenbesluit? Dan moet u een melding doen. Dit kan via de Activiteitbesluit Internet Module (AIM) Valt uw lozing onder het Besluit lozen buiten een inrichting (Blbi). Dan moet u een melding doen via het Omgevingsloket Online.
  • In alle andere gevallen heeft u een watervergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Regels voor veehouderij en open teelt

Heeft u een veehouderij of bedrijft u open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw? En wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater of gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen?

Dan moet u eenmalig een melding doen bij het waterschap. Veehouderij- en openteeltbedrijven hebben hiervoor geen vergunning nodig. Lees hierover meer in Activiteitenbesluit milieubeheer.

Regels voor glastuinbouwbedrijven

Heeft u een glastuinbouwbedrijf of wilt u er een oprichten of veranderen? Dan moet u uiterlijk vier weken van tevoren melding bij ons doen. Dit kan via het meldingsformulier of via het Omgevingsloket Online.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de regelgeving voor lozen van water en stoffen kunt u contact opnemen met het cluster Toezicht en handhaving van het waterschap vergunningen@waterschaplimburg.nl of telefoon 088 – 88 90 100.