Klacht over gedrag bestuurder of ambtenaar


Wat is een klacht?

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht beschrijft hoe u een klacht indient over de manier waarop Waterschap Limburg zich tegenover u heeft gedragen. Het kan gaan om een gedraging van een individuele medewerker of bestuurder, maar ook van een afdeling. Bijvoorbeeld als u na herhaaldelijk aandringen geen antwoord krijgt op uw vraag, het waterschap haar afspraken niet nakomt, of als u het gevoel heeft dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Een klacht indienen

U kunt uiterlijk een jaar nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden een klacht hierover indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Mondeling

Als u opheldering van een situatie of een verontschuldiging wenst, dan kunt u bij de klachtcoördinator een mondelinge klacht indienen. Blijkt tijdens het gesprek dat de situatie ingewikkelder is dan gedacht? Dan vraagt de klachtcoördinator u om alsnog een schriftelijke klacht in te dienen.

Digitaal

U kunt uw klacht ook digitaal indienen via het DigiD formulier, zie link rechts.

Samen zoeken naar een oplossing

Na ontvangst van uw klacht stuurt de klachtencoördinator u een ontvangstbevestiging. Hierna wordt de bestuurder of ambtenaar tegen wie de klacht is ingediend op de hoogte gesteld, zodat u samen kunt zoeken naar een oplossing. Mocht dit niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan wordt uw klacht volgens formele regels afgehandeld.

Formele afhandeling van een klacht

Als uw klacht door de betreffende ambtenaar of bestuurder niet naar tevredenheid is opgelost, schakelt de klachtcoördinator een klachtenadviseur in. Dit is een onafhankelijk persoon die uw klacht in behandeling neemt.

De klachtenadviseur onderzoekt de klacht. Bij een hoorzitting krijgen u en de betrokken medewerker(s) of bestuurder(s) van het waterschap de kans om het voorval toe te lichten. De klachtcoördinator maakt hiervan een verslag. De klachtenadviseur geeft naar aanleiding van de hoorzitting en het verslag een advies. Dit advies gaat schriftelijk naar het dagelijks bestuur van het waterschap, zodat deze een besluit kan nemen. Het bestuur is overigens verplicht om het advies van de klachtenadviseur op te volgen.

Het besluit van het dagelijks bestuur wordt gestuurd naar de indiener van de klacht en de ambtenaar of bestuurder over wie de klacht gaat.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de uitkomst van de door u ingediende klacht? Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen.


Let op!

De klachtenprocedure geldt dus niet wanneer u het niet eens bent met een bepaalde beslissing van het waterschapsbestuur of het beleid van het waterschap. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen of, in het geval van werkzaamheden bij u in de buurt, gebruik maken van inspraakmogelijkheden.

Zie ook

Wat is een DigiD?

DigiD is de afkorting van de woorden Digitale Identiteit. Dat is een veilig systeem dat de overheid helpt om op internet uw identiteit vast te stellen.

Waarvoor gebruikt u een DigiD?

Bij Waterschap Limburg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt dan uw gegevens bekijken, bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag. Aanvullen is ook mogelijk. Het systeem slaat alles wat u invult automatisch op. U mag het invullen altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Na het inloggen met uw DigiD komt u automatisch terug in dit formulier.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag uw DigiD aan en activeer uw DigiD

Externe link