Bezwaar en beroep op besluiten van Waterschap Limburg


Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Limburg? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bestuur van het waterschap bekijkt de zaak dan opnieuw en neemt een besluit op het bezwaarschrift. Dit doet zij nadat de bezwaarcommissie, een onafhankelijke commissie waarvan de leden geen relatie met het waterschap hebben, hierover advies heeft gegeven.

Bezwaar maken tegen besluit

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen een besluit. Deze termijn gaat in op de dag na de schriftelijke bekendmaking (meestal de verzending) van het besluit. Uiterlijk de laatste dag van deze termijn kunt u het bezwaar toesturen. De datum van de poststempel is hierbij bepalend. Een te laat ingediend bezwaarschrift wordt niet behandeld.

Het bezwaarschrift moet bevatten:

  • de naam en adres van de indiener;
  • de handtekening van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de redenen van het bezwaar.

Formulier

U kunt in plaats van een brief sturen, ook onderstaande link gebruiken om naar het formulier 'Bezwaar beslissing bestuursorgaan te gaan: https://formulieren.waterschaplimburg.nl/formulier-indienen/

Behandeling bezwaarschrift

Nadat het bezwaarschrift is ingediend, neemt Waterschap Limburg het in behandeling en vraagt advies aan de bezwaarcommissie. Deze commissie beoordeelt of het bezwaarschrift aan alle eisen voldoet. Er volgt dan een hoorzitting met de commissie waarbij u wordt uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Ook de volgende partijen mogen hun standpunt belichten:

  • Vertegenwoordigers van het waterschap die betrokken zijn geweest bij het besluit
  • Eventuele derde partijen

U kunt zich tijdens de bezwaarprocedure laten bijstaan door een advocaat en/of een vertrouwenspersoon.

Na de hoorzitting volgt het advies van de bezwaarcommissie over de zaak. Dit advies wordt naar alle partijen verzonden. Hierna neemt het waterschap een beslissing op het bezwaarschrift. Het waterschap is niet verplicht om het advies van de commissie te volgen. Als het advies niet opgevolgd wordt, moet Waterschap Limburg wel uitleggen waarom er van het advies wordt afgeweken.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van het waterschap op het bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken hiertegen in beroep gaan. Uw verzoek om voorlopige voorziening en/of beroepschrift kunt u sturen naar:

Sector bestuursrecht van rechtbank Roermond
Postbus 950
6040 AZ Roermond


Schorsing besluit

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat van het bestreden besluit, bijvoorbeeld een verleende vergunning, geen gebruik mag worden gemaakt. Om een besluit te schorsen moet u een verzoek om voorlopige voorziening (een soort kort geding) indienen bij de rechtbank in Roermond.

Soms direct beroep

Voor sommige besluiten geldt dat geen bezwaarschrift kan worden ingediend. U moet dan direct beroep aantekenen. Als dit zo is, staat dit aangegeven in de bekendmaking van het besluit.

Externe link

Voor meer informatie over de gerechtelijke procedures en de kosten hiervan.

Formulier voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van het waterschap

Wat is een DigiD?

DigiD is de afkorting van de woorden Digitale Identiteit. Dat is een veilig systeem dat de overheid helpt om op internet uw identiteit vast te stellen.

Waarvoor gebruikt u een DigiD?

Bij Waterschap Limburg kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. U kunt dan uw gegevens bekijken, bijvoorbeeld uw vergunningaanvraag. Aanvullen is ook mogelijk. Het systeem slaat alles wat u invult automatisch op. U mag het invullen altijd onderbreken om op een later moment verder te gaan. Na het inloggen met uw DigiD komt u automatisch terug in dit formulier.

Heeft u nog geen DigiD?

Vraag uw DigiD aan en activeer uw DigiD