Drainage meldingsformulier


Peilgestuurde drainage helpt om water op de landbouwgronden langer vast te houden. Hier hebben zowel agrariërs als de flora en fauna in de omgeving veel profijt van. Daarom stellen we  samen met de Limburgse agrariërs alles in het werk om peilgestuurd draineren tot hét systeem van de toekomst te maken.

Sinds 1 januari 2018 is niet meer toegestaan om traditionele drainagesystemen te gebruiken en geldt een ombouwplicht naar peilgestuurde drainage.

Wat is peilgestuurde drainage?

Naar schatting 60% van de Limburgse landbouwgrond is voorzien van drainage. Normaal gesproken voeren drainbuizen automatisch grondwater af via een beek en zorgen zo voor een continu laag grondwaterpeil. In de zomer treden hierdoor gemakkelijk vochttekorten op die weer aangevuld moeten worden met kunstmatige beregening. Peilgestuurde drainage heeft deze nadelen niet. U kunt als agrariër zelf de afwateringshoogte van het drainagesysteem bepalen en daarmee water in de grond vasthouden. Zo hoeft u minder te beregenen, verdrogen de natuurgebieden minder snel en worden beken en rivieren gelijkmatiger belast.

Waarom peilgestuurde drainage?

De afgelopen jaren is peilgestuurd draineren de beste methode gebleken om water vast te houden. Afhankelijk van uw grondgebruik kunt u het grondwaterpeil zelf bepalen; middels de instelling van de afwateringshoogte  op bijvoorbeeld 50 cm onder maaiveld voor bouwland, of op 30 cm onder maaiveld voor grasland.

Advies en ondersteuning door het waterschap

Het waterschap adviseert over de manier waarop u drainages het beste kunt instellen. Die sturing hangt af van de hydrologische omstandigheden. Zo kunt u in een natte zomer beter kiezen voor meer afwatering dan bij de gebruikelijke zomerstand. Bij een droge zomer is het omgekeerde het geval. Dit onder het motto: ‘water vasthouden als het kan en afvoeren als het moet’. U kunt ons advies ook inwinnen wanneer u wilt beginnen met bij het aanleggen van peilgestuurde drainage

Omgebouwde drainage

Heeft u uw drainage reeds omgebouwd, maar dit nog niet gemeld? Meld dit dan via het Meldingsformulier grondwater – buisdrainage (zie de link naar het formulier rechts).

Aanleg nieuwe drainage

Wilt u een geheel nieuwe drainage aanleggen? Dan bent u verplicht dit peilgestuurd uit te voeren en te melden met het ‘Meldingsformulier grondwater – buisdrainage’. De aanleg van nieuwe drainagesystemen is niet toegestaan:

  • in een waterkering en haar beschermingszones;
  • in de bos- en natuurgebieden;
  • in aangewezen nieuwe natuur zoals aangegeven op Kaart 4b ‘groene waarden’, behorende bij het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.