Aanwezige grond ter plekke stabiliseren


Huidige situatie

Op plekken waar een pad komt, moet veel granulair (korrelig) materiaal worden aangevoerd om een goede fundering te kunnen vormen. Dit is ook nodig als ‘slappe klei’ gestabiliseerd moet worden.

Innovatie: GeoCrete

Dankzij GeoCrete kan de ondergrond sneller, duurzamer en soms ook beter en goedkoper gestabiliseerd worden. Dit gebeurt door de aanwezige grond ter plaatse te mixen met dit stabilisatiemiddel. Zo kan zeer snel een harde en erosiebestendige laag worden aangebracht.

GeoCrete is toegepast op slappe klei in Yereske en Jachthaven Kats bij het Projectbureau Zeeweringen. De stabilisatie van het onderhoudspad op een dijk is in 2020 gerealiseerd in het project hoogwatergeul  Veessen-Wapenveld.

Waterschap Limburg voert op dit moment een onderzoek uit naar veroudering van oude monsters aangebracht in Yerseke en Jachthaven Kats. Toepassing van GeoCrete in een dijkversterkingsproject in combinatie met Geo Clay Liners (zie de innovatie ‘De dijk zonder klei(laag)’), is in voorbereiding.

Naast de genoemde toepassingen zijn nog meer mogelijkheden denkbaar, zoals het creëren van stabilisatie tegen macro-instabiliteit (het instorten van de dijk aan binnen- of buitenzijde). Die mogelijkheden worden zijdelings nader beschouwd.