Broekhuizerbroek


Inleiding

Het natuurgebied Broekhuizerbroek ligt aan de westzijde van de Maas in een oude, pleistocene Maasmeander bij Broekhuizen-Lottum. Het bestaat voornamelijk uit een complex oude maasmeanders met vochtige graslanden, moerassen, uitgeveende plassen en omliggende broekbossen. Midden in het gebied ligt een hoge stuifzandophoping, de ‘Hondsberg’ genaamd. Het gebied is vooral aan de noordwestzijde reliëfrijk met aanzienlijke hoogteverschillen en slecht doorlatende oude rivierklei aan het oppervlak, zodat langs de steile westrand lokale kwel oppervlakkig kan uittreden.

Het Broekhuizerbroek behoort tot de eerste gebieden, die in opdracht van de provincie Limburg zijn onderzocht in het kader van de verdrogingsbestrijding. Zo zijn de randen van de diep ingesneden Maasmeanders sterk verdroogd en is de kwelstroom van het bovenstrooms gelegen dekzandlandschap naar de Maasmeanders sterk verminderd met de oorspronkelijke situatie. De verdrogingsverschijnselen zijn vooral in de hoger gelegen delen binnen de oude Maasmeander duidelijk waarneembaar, zoals het droogstaan van elzen en het terugtrekken van freatofyten naar de laagste delen. Als belangrijke oorzaken van de verdroging in deze Maasmeander worden genoemd de industriële drinkwateronttrekkingen en de verbetering van de ontwatering en afwatering. Verder kan een reeks droge jaren aanleiding geven tot grote dalingen in de grondwaterstand in dit gebied.

Projectdoel

Het tegengaan van de instroom van gebiedsvreemd landbouwwater in Broekhuizerbroek om zo de waterkwaliteit en ecologie van het Broekhuizerbroek te verbeteren. Dit door het dempen van de Langevense Loop, zodat al het water wordt omgeleid via de Boabelse Loop, en het herinrichten van de Boabelse Loop, zodat deze de extra wateraanvoer kan verwerken.

Wat gaan we doen?

  • In 2019 aankoop landbouwgronden (stroken) bij Boabel voor de te realiseren maatregelen.
  • Dempen van de Langevense loop parallel aan de Broekhuizerdijk, zodat de wateraanvoer vanuit het zuidwesten wordt stopgezet en het landbouwwater wordt omgeleid via de Boabel.
  • Aanpassen van duikers onder Broekhuizerdijk om bij hoge waterafvoer overloop Langevense loop naar Broekhuizerbroek te voorkomen.
  • Herinrichten van de Boabelse Loop. Dit houdt in het verbreden van de Boabel, zodat deze watergang de aanvoer van landbouwwater, die eerst via de Langevense Loop afstroomde naar Broekhuizerbroek, kan verwerken. Daarnaast is deze herinrichting nodig vanwege de vernattingsproblematiek landbouwgronden langs waterloop Boabel.
  • Verkennen mogelijkheid opheffen primaire / secundaire watergangen in natuurgebied.

Behalve het waterschap is ook Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de uitvoer van maatregelen. Zo is Staatsbosbeheer onder meer verantwoordelijk voor de functiewijziging en vernatting binnen het natuurgebied.

Resultaat:

De maatregelen van het waterschap resulteren in een verbetering van de waterkwaliteit en ecologie van het Broekhuizerbroek.

Planning

De uitvoering staat gepland  in 2022/2023.

Betrokkenen bij project

  • Provincie Limburg
  • Gemeente Horst aan de Maas
  • Staatsbosbeheer

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Jacques Timmermans, te bereiken via e-mail J.J.Timmermans@waterschaplimburg.nl.