Dijkversterking Belfeld - Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage


Van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 lag het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) dijkversterking Belfeld ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen op de stukken. Onder het Ontwerp Projectplan Waterwet vallen een aantal ontwerp-besluiten waaronder het ontwerp-projectplan, de ontwerp-legger, de ontwerp-vergunningen en het m.e.r. beoordelingsbesluit.

De stukken inzien

U kan het OPPW en de bijbehorende stukken digitaal inzien op de website www.overheid.nl. U vindt alle stukken links naast de hoofdtekst onder de kop 'Externe bijlagen'.

Zienswijze indienen

Tijdens de ter inzage periode (24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022) kon iedereen een reactie geven op het OPPW en de bijbehorende stukken. Deze reactie wordt een zienswijze genoemd.

In onderstaande video en op deze website leert u meer over zienswijzen.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De ingediende zienswijzen worden meegenomen bij de vaststelling van de besluiten. In een 'nota van beantwoording' wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen geleid hebben tot wijzigingen in de stukken. Degenen die een zienswijze indienen, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerp-besluit.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:


Bekijk de posters van de informatiemarkt

Op 11 juli 2022 organiseerde Waterschap Limburg samen met gemeente Venlo een informatiemarkt in Gemeenschapshuis De Hamar in Belfeld.

Tijdens deze informatiemarkt werd u door leden van het projectteam bijgepraat over de volgende stap in het proces: het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW).

De gemeente Venlo vertelde meer over de aanleg van het snelfietspad als onderdeel van de herinrichting van de Rijksweg.

Nog vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Luuk Claessens via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.