Stikstof en dijkversterkingen


FotosessieArcen-5-WandelaarsLangsMaas

Bij bouwwerkzaamheden komt stikstof vrij, dus ook bij het versterken van een dijk. Te veel stikstof is schadelijk voor de natuur en daarom moet de uitstoot ervan beperkt worden.

Na de uitspraak van de Raad van State heeft de vergunningverlening een tijdje stilgelegen. Daardoor hebben veel bouwprojecten vertraging opgelopen.

Waterschap Limburg gaat verder met de voorbereidingen voor de dijkversterkingsprojecten. Misschien is er extra tijd nodig voor de vergunningaanvraag. Dat is op dit moment niet duidelijk.

Het waterschap versterkt de komende jaren de dijken in het Maasdal zodat ze ook in de toekomst sterk genoeg zijn.

Wat is er aan de hand?

Te veel stikstof is niet goed voor de natuur. Daarom moeten we de hoeveelheid stikstof beperken. Stikstof komt onder andere vrij bij auto’s, vrachtwagens en via de landbouw.

De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen en introduceerde in 2015 daarvoor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma had als doel om de natuur te versterken en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk te maken. In de praktijk was het mogelijk om eerst negatieve effecten te veroorzaken op de natuur, voordat de maatregelen getroffen werden om de natuur te verbeteren. De Raad van State heeft gezegd dat dat niet mag, omdat de doelstellingen van Natura 2000 hiermee in het geding komen. Doordat het PAS niet meer geldt is het moeilijker om een vergunning te krijgen.

Is te veel stikstof niet goed?

Te veel stikstof is niet goed voor de natuur.

Wat is de bedoeling van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)?

Het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) was bedoeld om economische ontwikkeling mogelijk te maken en tegelijkertijd de doelen van Natura 2000-gebieden te realiseren. Onderdeel van het PAS was een pakket aan maatregelen om de natuur te herstellen en om te voorkomen dat er te veel stikstof in Natura 2000-gebieden terechtkomt. Bijvoorbeeld door stikstof uit de bodem te halen en het aanscherpen van de normen voor maximale uitstoot van ammoniak.

Hoezo zorgt een dijkversterking tijdelijk voor extra stikstofuitstoot?

Bij het versterken van de dijk maken we gebruik  van voertuigen en schepen die stikstof uitstoten in de lucht. Deze stoffen kunnen negatieve gevolgen hebben voor natuurgebieden. Het gaat hier om tijdelijke effecten.

Heb je alleen extra stikstofuitstoot tijdens de werkzaamheden voor de dijkversterking?

Ja, daarna is er geen extra stikstofuitstoot meer. Dan is de stikstofsituatie weer gelijk aan nu.

Kunnen de dijkversterkingen nog wel doorgaan nu er veel projecten worden stilgelegd?

De projecten moeten een vergunning aanvragen voor de Wet natuurbescherming. Daaronder valt ook het stikstofvraagstuk. We moeten bijvoorbeeld bekijken wat de gevolgen van stikstofdepositie zijn, deze zoveel mogelijk voorkomen en als het nodig is compenseren. We zetten alles op alles om de vergunningen aan te kunnen vragen.