Dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond


Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

De opgave

De huidige kering bij Willem Alexanderhaven is een versnipperd geheel van harde keringen. Na de overstromingen in de jaren ’90 is de huidige dijk aangelegd. Inmiddels weten we dat deze zogenoemde primaire kering niet hoog en sterk genoeg is om een deel van de Willem Alexanderhaven en het gebied rondom de Designer Outlet te beschermen. Om te voldoen aan de wettelijke norm moet deze kering worden opgehoogd. Daarnaast sluiten we de kering aan op de hoge grond van de N280. Met deze ingrepen is het achtergelegen gebied weer goed beschermd tegen hoogwater. Geen overbodige luxe, aangezien we - naast langdurige droogte - steeds vaker te maken krijgen met hogere waterstanden van de Maas.

Het proces

Het waterschap ging al vroeg in het proces in overleg met de bedrijven aan de haven. Om samen te kijken wat de impact is van de dijkversterking op de bedrijfsvoering, hoe we hinder zo veel mogelijk beperken en welke wensen van de bedrijven we kunnen meenemen in de uitvoering van de plannen.

Het waterschap werkt de keuzes die gemaakt zijn in het voorkeursalternatief (VKA), dat begin 2019 werd vastgesteld, nu uit in een zogeheten Ontwerp Projectplan Waterwet. Ook worden andere besluiten voorbereid, zoals een vergunning voor het kappen van bomen en het afwijken van het bestemmingsplan. Naar verwachting kunnen we deze ontwerpplannen en besluiten najaar 2021 ter inzage leggen. Dit gebeurt onder coördinatie van de provincie. Belanghebbenden kunnen dus bij de provincie zienswijzen indienen.

Parallel aan het opstellen van het projectplan Waterwet gaat het waterschap op zoek naar een aannemer. Dat doen we via een Europese aanbesteding. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2023 en zijn deze in 2025 afgerond.

Wilt u meer weten? Lees meer over het project Willem Alexanderhaven Roermond.

Tijdlijn Willem Alexanderhaven Roermond

Aanvullende bescherming

Een van de wensen uit de omgeving is om het hele bedrijventerrein te beschermen tegen hoogwater. De huidige primaire kering beschermt op dit moment namelijk niet alle bedrijven. Deze wens gaat verder dan de opgave van het waterschap. Het waterschap ziet de meerwaarde, maar heeft niet de financiële mogelijkheden om de aanvullende bescherming op te nemen in de plannen. Ook kan het waterschap, met het oog op de urgente opgave, de werkzaamheden die leiden tot de bescherming van Roermond niet langer uitstellen.

Om die reden wordt er gesproken over het ‘parallel spoor’. Het Ontwerp Projectplan en de verkenning voor de aanvullende bescherming trekken samen op om de mogelijkheid open te houden om deze te combineren.

Afspraken over aanvullende maatregelen

In februari 2021 hebben de “buitendijkse” bedrijven afspraken gemaakt met de gemeente Roermond, Provincie Limburg en Waterschap Limburg over de uitvoering van aanvullende maatregelen. Ze onderzoeken een oplossing waarbij, aanvullend op het uitgewerkt VKA-ontwerp en de daarmee geboden hoogwaterbescherming, ook voor deze bedrijven perspectief ontstaat op hoogwaterbescherming.

Als dit op tijd lukt, en als na afweging van alle belangen en op basis van volledig draagvlak van alle betrokken partijen, duidelijkheid bestaat over de haalbaarheid en zekerheid van realisatie van de extra maatregelen, zal het Dagelijks Bestuur van het waterschap worden verzocht om hieraan medewerking te verlenen. Uiteraard op basis van te stellen randvoorwaarden en vergunningsvoorschriften.

Door realisatie van de extra versterkingsmaatregelen worden in dat geval, op initiatief en voor rekening van de deelnemende havenbedrijven, extra bedrijven beschermd en wordt een nieuwe aansluiting gevonden op hoge grond om de waterkering te sluiten.

Veelgestelde vragen over de dijkversterking Willem Alexanderhaven

  • Hoe komt het waterschap tot een afweging?
  • Waarom kan het waterschap niet meteen alle bedrijven meenemen in de plannen?
  • Het staat het met de veiligheid totdat de primaire kering is opgehoogd?

De antwoorden op deze vragen kunt u vinden op de pagina veelgestelde vragen over Willem Alexanderhaven.

Wilt u uitleg bij begrippen op deze pagina? Bekijk dan de begrippenlijst.

Meer informatie

BALK - Onze Maas, Onze veiligheid2[1]

Heeft u vragen? Onze omgevingsmanager Luuk Claessens staat voor u klaar. Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Omgevingsmanager Luuk Claessens

Laatste wijziging: 22-03-2022

Ontwerp Projectplan Waterwet

Van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022 lag het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen op de stukken.

Spreekuren

Heeft u een vraag over dijkversterking Willem Alexanderhaven Roermond? Omgevingsmanager Luuk Claessens beantwoordt deze graag in een een-op-een gesprek.

Downloads en documenten

Onderzoeken

Schermafbeelding 2019-04-17 om 10.22.45

Om waardevolle informatie over het gebied te verzamelen is het doen van onderzoek belangrijk.

Veelgestelde vragen over dijkversterking