Dijkversterking Nieuw Bergen – Ontwerp Projectplan Waterwet


Het Ontwerp Projectplan Waterwet dijkversterking Nieuw Bergen lag van 12 maart tot en met 22 april 2021 ter inzage. In deze periode kon iedereen een zienswijze indienen op de plannen. Onder het Ontwerp Projectplan Waterwet vallen een aantal ontwerp-besluiten waaronder het ontwerp-projectplan, de ontwerp-legger, de ontwerp-vergunningen en het m.e.r. beoordelingsbesluit.

De besluiten en bijbehorende stukken kon u digitaal inzien op de website www.overheid.nl.

Daarnaast kon u de stukken op de volgende plekken inzien, na een telefonische afspraak:

  • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, na telefonische afspraak via (043) 389 7452;
  • in het gemeentehuis van de gemeente Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX Bergen, na telefonische afspraak via (0485) 34 83 83.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De ingediende zienswijzen worden meegenomen bij de vaststelling van de besluiten. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen geleid hebben tot wijzigingen in de ontwerpbesluiten. Degene die een zienswijze indienen, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Wilt u meer weten over zienswijzen? Bekijk dan de video of lees meer op deze pagina.


Bekijk de kaarten

Op basis van informatie uit het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) Nieuw Bergen, is een Plankaart Noord, Plankaart Zuid en een interactieve kaart ontworpen. Op deze kaarten is te zien hoe het voorkeursalternatief voor de kering wordt ingepast in de omgeving. U vindt alle informatie over de inrichting in hoofdstuk 3 van het OPPW, vanaf pagina 29.