Hoogwaterbescherming in beeld


Nederland is kwetsbaar voor overstromingen van zee of van de rivieren. Tegelijk is Nederland de best beveiligde delta ter wereld. Zonder onze dijken en duinen zou zestig procent van ons land regelmatig onder water lopen. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan hoogwaterveiligheid door sterke dijken en door de rivier meer ruimte te geven waar dat kan.

In 2020 is het 25 jaar geleden dat het rivierwater hoog tegen de dijken stond. Van Maastricht tot Kampen en van Lobith tot Rotterdam. In het rivierengebied en in Limburg was de dreiging zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten. Mensen en dieren werden in heel Nederland opgevangen. Sindsdien is ‘1995’ een ijkpunt in waterbeheer en waterveiligheid. Hoogwater is niet te onderschatten.

In de afgelopen 25 jaar zaten we niet stil. In de uiterwaarden kwam Ruimte voor de Rivier. Dijken werden verlegd en versterkt. Passend in de omgeving, met nieuwe technieken en in gesprek met bewoners. Daarnaast kreeg de Maas op veel plekken meer ruimte. We organiseren water- en crisisbeheer nu anders: waterschappen fuseerden en professionaliseerden, de veiligheidsregio’s werden gevormd.

Ons werk is nooit klaar. Het veranderende klimaat en nieuwe inzichten stellen nieuwe eisen aan onze veiligheid in de toekomst. Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgen we dat in 2050 alle primaire keringen voldoen aan de nieuwste normen. Vele dijkwerkers zetten zich daarom dagelijks met passie en trots in omdijken te verstevigen. Samen zorgen we voor sterke dijken.

NOS Journaal – januari 1995

INSTA_1-Altijd-blijven-werken-aan-veilige-dijken-v4 copy

INSTA_2-1995-een-ijkpunt-in-waterveiligheid-v3

3-25-jaar-samen-tegen-hoogwater-v5

INSTA_4-Sterke-dijken-voor-de-toekomst-v5