Aanpak wateroverlast in het Gulpdal


DIT PROJECT IS UITGEVOERD

Inleiding

Bestuurders van Staatsbosbeheer, gemeente Gulpen-Wittem, Provincie Limburg en Waterschap Limburg zetten in oktober 2018 een handtekening onder een overeenkomst om maatregelen te treffen tegen wateroverlast in het Gulpdal. Aanleiding hiervoor was de flashflood die in juli 2012 met name in Slenaken grote overlast en schade heeft veroorzaakt.

In juni 2020 maakten de dezelfde bestuurders bekend dat een aantal plannen in het Gulpdal kwamen te vervallen.  Zoals de dam en de afgravingen benedenstrooms. De maatwerkoplossingen en het onderhoud aan de Gulp zijn wel uitgevoerd.

Projectdoel

  • Doel is om de gedupeerden die veel schade hebben geleden als gevolg van de hevige regenval in 2012 beter te beschermen tegen wateroverlast.
  • Realiseren van (maatwerk)oplossingen die tot doel hebben de wateroverlast ten gevolge van extreem hoge afvoeren in de Gulp te voorkomen. Het beschermingsniveau van 1:100 wordt gerealiseerd.

Aanleiding van dit project

Water is van ons allemaal. We genieten er met volle teugen van, wandelend of fietsend langs een beek. Ook als we aan het water wonen brengt dit over het al gemeen veel plezier en stijgt de waarde van de omgeving. Zo nu en dan zorgt het water voor overlast of veroorzaakt deze schade. Bijvoorbeeld in 2012 in Slenaken. Door een korte zeer hevige regenval in België, is de Gulp op delen van Slenaken, Beutenaken en Pesaken buiten haar oevers getreden. Omdat de overstroming zo snel na de neerslag kwam (ca. 1 uur), noemen we dit ook wel een flashflood. Deze flashflood veroorzaakte overlast en schade bij omwonenden en ondernemers. Samen met gemeente Gulpen-Wittem, Staatsbosbeheer en Provincie Limburg zijn afspraken gemaakt om wateroverlast ten gevolge van extreem hoge afvoeren die in de Gulp voorkomen. Hierbij is de omgeving zo veel mogelijk betrokken bij de idee- en planvorming, middels publieksbijeenkomsten en een meedenkgroep.

Onze opdracht:

De werkzaamheden hadden tot doel om, volgens ambitie uit het Waterbeheersplan 2016-2021 en Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014, de noodzakelijke maatregelen te treffen voor het realiseren van het maximale beschermingsniveau T:100. Hiermee wordt bescherming geboden aan de gedupeerden van de wateroverlast naar aanleiding van de hevige regenval in 2012 en wateroverlast ten gevolge van extreem hoge afvoeren die in de Gulp voorkomen.

In bebouwde gebieden in het Heuvelland van Zuid-Limburg is het uitgangspunt om een beschermingsniveau van 1:25 per jaar te bieden tegen wateroverlast vanuit de beken. Dit betekent dat de kans op wateroverlast gemiddeld 1:25 per jaar mag zijn. Anders gezegd: wateroverlast komt gemiddeld niet vaker dan eens in de 25 jaar voor. Daar waar in Slenaken wateroverlast heeft plaatsgevonden in 2012 wordt het beschermingsniveau verhoogd naar een bescherming tegen wateroverlast tot 1:100 per jaar. Een beschermingsniveau tot 1:100 per jaar wordt gerealiseerd daar waar dit goed mogelijk is, de kosten niet hoger zijn dan de te vermijden schade èn de maatregelen inpasbaar zijn. De wettelijke normen voor wateroverlast worden vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg.

Planning

Eind 2021 is de rivier de Gulp verbreed en de doorwaardbare plaats de Voorde verwijderd. We plaatsten gedeeltelijk stapelmuren in de Gulp, maakten de doorstroom groter en zorgden voor vergroening van de helling. Het voetpad langs de Gulp werd verlegd. Daarnaast zorgden we in de kern van Slenaken voor enkele maatwerkoplossingen zoals waterkerende muren en een grondwal.
We voerden de werkzaamheden per onderdeel uit en combineren werk waar mogelijk. Het werk werd medio 2022 opgeleverd. De nazorgperiode loopt tot eind 2023.

Betrokkenen bij project

  • Gemeente Gulpen-Wittem,
  • Provincie Limburg,
  • Staatsbosbeheer,
  • particuliere grondeigenaren,
  • bedrijven Slenaken,
  • Omwonenden.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider John Tholen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl.

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via de aanmeldpagina.

Of volg ons op TwitterFacebookInstagram en LinkedIn. Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.