Start eerste grootschalige dijkversterkingen van HWBP WL

Gepubliceerd op 10 maart 2022

Leerlingen basisschool Op de Tump uit Heel vullen symbolisch de eerste lepel van de hijskraan met zand

Start eerste grootschalige dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bij Waterschap Limburg

Innovatieve en duurzame uitvoering van dijkversterkingen
Heel en Beesel


Er is gestart met de dijkversterkingen Heel en Beesel. In totaal wordt bijna 6 km dijk versterkt. Basisschoolleerlingen van Op de Tump en Het Spick gaven het startsein voor de grootschalige werkzaamheden. De uitvoering vindt plaats op een innovatieve en duurzame manier door hergebruik van grond, transport over de Maas, toepassing van Geo Clay Liners (bentonietmatten die de kern van de dijk afdekken) en inzet van de waterstofgraafmachine.

Dijkversterkingen Heel en Beesel zijn twee van de 17 dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het waterschap die in 2030 afgerond moeten zijn. Aannemerscombinatie dijkversterking Heel en Beesel (Mourik Infra en FL BV) is in 2021 al gestart met het werk aan de dijkversterkingen. Dat jaar is gekenmerkt door kennismaking tussen de inwoners van Heel en Beesel en de aannemer, onderzoeken in het veld, verleggen van kabels en leidingen, gesprekken over het ontwerp, damwandproeven en als laatste de bomenkap. Dit jaar staat in het teken van de grootschalige uitvoering van het werk.

Duurzaamheid en innovatie zorgt voor minder grondtransport

Waterschap Limburg heeft de aanpak van hoogwaterveiligheid in Heel en Beesel gecombineerd vanuit een duurzaamheidsgedachte. Alle dijken hebben een dikke kleilaag. Bij het verhogen en versterken van een dijk, moet hoogwaardige klei worden toegepast om op die manier de benodigde stabiliteit te kunnen bereiken. Op het moment dat er nabij de projectlocatie geen geschikte klei aanwezig is, wordt deze aangevoerd vanuit andere gebieden. Dit brengt veel grondtransport en hoge kosten met zich mee. Bij Heel en Beesel lossen we dit grotendeels op een andere manier op. De grond (hoofdzakelijk klei) die vrijkomt in Heel, wordt namelijk hergebruikt bij de dijkversterking in Beesel. Het transport hiervan gaat via de Maas. Daarnaast wordt ook nieuwe hoogwaardige klei voor zowel Heel als Beesel aangevoerd via de Maas. Dit geeft veel minder grondtransport door beide dorpen.

Ook wordt bij de dijkversterking in Beesel bij een aantal dijkvakken het innovatieve Geo Clay Liner (GCL), in combinatie met in-situ grondstabilisatie met GeoCrete toegepast *. Hierdoor hebben we geen hoogwaardige klei meer nodig, maar volstaat de gebiedseigen grond. Hierdoor wordt het transport ook verminderd. De toepassing van GeoCrete zorgt ervoor dat ook het onderhoudspad boven op de kruin gerealiseerd kan worden met gebiedseigen grond. Zo ontstaat meteen de vereiste zeer hoge erosiebestendigheid van de toplaag. Een win-win situatie waarmee ook de half verharding, die ook ergens anders vandaan moet komen, wordt uitgespaard.
Het duurzame werken is ook goed te zien door de inzet van de waterstofgraafmachine van Van Mourik, een 100% schone graafmachine op waterstof, 100% emissieloos.

Dit jaar hoogwaterveilig

De geplande uitvoeringstijd van de dijkversterkingen Heel en Beesel was ca. 3 jaar. De aannemer heeft, in overleg met Waterschap Limburg, ervoor gekozen om eerst één jaar alles goed voor te bereiden (2021) en vervolgens de fysieke werkzaamheden in een kort tijdsbestek uit te voeren. Groot voordeel hiervan is dat, zonder tegenslagen, de mensen in zowel Heel als Beesel eind 2022 hoogwaterveilig zijn. De waterkeringen zijn dan weer op het wettelijk vereiste niveau. Dat is ruim een half jaar eerder dan gepland. Daarna volgt nog de afronding en oplevering in 2023 wat ook feestelijke gevierd zal worden

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. De dijkversterkingen in Heel en Beesel zijn onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken om overstromingen in Nederland te voorkomen. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.

*: Naast hergebruik van grond, past toepassing van Geo Clay Liner goed in het grond gestuurd ontwerpen dat de POV DGG (project overstijgende verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond) mogelijk wil maken.

Fotobijschrift: Leerlingen basisschool Op de Tump uit Heel vullen symbolisch de eerste lepel van de hijskraan met zand.