Minister geeft groen licht voor dijkverlegging in Arcen

Gepubliceerd op 27 september 2021

Op 27 september 2021 heeft minister Visser de eerste bestuursovereenkomst voor een dijkverlegging (systeemmaatregel) in de Limburgse Noordelijke Maasvallei ondertekend. Samen met de Provincie Limburg, Gemeente Venlo en Waterschap Limburg zette ze haar handtekening onder de Bestuursovereenkomst Arcen. Daarmee worden de afspraken voor de dijkverlegging en -versterking in Arcen-Noord, inclusief het voorkeursalternatief, definitief vastgelegd. Vertegenwoordigers namens de bewoners en ondernemers waren hierbij aanwezig.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Barbara Visser: “Ik ben blij om hier vandaag een nieuwe stap te kunnen markeren waarmee we Arcen en omgeving door dijkversterking en dijkverlegging tegen het water gaan beschermen. Arcen wordt hierdoor veiliger, en mét behoud van de unieke eigenschappen van dit landschap. Juist met de beelden uit Limburg van afgelopen juli in ons achterhoofd realiseert eenieder zich hoe belangrijk de bescherming tegen hoog water is. Het is goed om te zien dat door de constructieve samenwerking tussen de provincie, de gemeente, het waterschap en het rijk, maar bovenal ook  de inzet van de bewoners en ondernemers er nu een plan voor dit gebied ligt dat uitgewerkt kan worden.”

Door de dijkversterkings- en dijkverleggingsopgave in Arcen ontstaan kansen voor de ontwikkeling en inrichting van het gebied. In de overeenkomst zeggen Provincie Limburg en Gemeente Venlo toe bij te dragen aan de zelfsluitende kering in Arcen en aan ontwikkelingen in het gebied waar bewoners en bezoekers gebruik van kunnen gaan maken, zoals bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden op of bij de dijk.

Plannen uitwerken

In de planuitwerkingsfase worden de definitieve keuzes voor de inzet van de beschikbare middelen gemaakt.

Jos Teeuwen, bestuurder Waterschap Limburg: “We gaan de ontwerpen verder in detail uitwerken en betrekken daar opnieuw de omwonenden bij. Er wordt als eerste gestart met een aantal onderzoeken (denk aan bodem, flora en fauna, grondwater). Met deze resultaten kan het goede ontwerp worden gemaakt.”

De planuitwerkingsfase is naar verwachting in 2024 helemaal afgerond.

Zelfsluitende kering Arcen-Midden

De 38 huishoudens aan de Maasstraat, waarvan de achtertuinen grenzen aan de Maas, krijgen volgens het vastgestelde voorkeursalternatief een kering met glas en coupures (speciale doorgangen in de kering) of een deur. De bewoners geven de voorkeur aan een zelfsluitende kering. Deze kering komt alleen omhoog bij maatgevende hoogwaterstanden en heeft daarmee veel minder impact voor de bewoners. Deze oplossing is fors duurder en niet standaard voorzien. De Provincie Limburg heeft inmiddels aangegeven dat zij 0,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor een zelfsluitende kering. Ook Gemeente Venlo onderzoekt deze mogelijkheid. Wethouder Marij Pollux, Gemeente Venlo: “De bewoners leveren zelf ook een grote bijdrage aan het organiseren van extra gelden om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Ook crowdfunding zetten ze hiervoor in.” Daarnaast daagt Waterschap Limburg via haar aanbesteding de markt uit om met innovatieve oplossingen te komen voor de realisatie van een zelfsluitende kering binnen de financiële kaders.

Dijkversterkingsprogramma en ruimte voor de rivier

Langs de Maas in Noord- en Midden-Limburg zijn de dijken op 16 plekken niet sterk en hoog genoeg om de dorpen en steden ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken versterkt worden. Zo ook in Arcen. Naast het versterken van de dijken onderzocht het waterschap - in opdracht van het Rijk - ook dijkverlegging in Arcen-Noord. Met dijkverleggingen worden zoveel mogelijk stroom- en waterbergingsgebieden behouden en ruimte gemaakt voor de rivier. Als de keringen verlegd worden, kan de Maas water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden en er is dus minder kans op overstromingen. De dijkversterking bij Arcen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1.500 Kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.


Meer informatie