Marktconsultatie voor zelfsluitende kering Arcen

Gepubliceerd op 17 juni 2021

Waterschap Limburg organiseert op 9 juli 2021 een marktconsultatiesessie voor het dijkversterkingsproject Arcen. Doel van de marktconsultatie is om met bedrijven die actief zijn in de GWW (Grond-, Weg en Waterbouw)-markt in gesprek te gaan over de werkzaamheden aan de kering in Arcen. Centraal thema in de marktconsultatie is de manier waarop de bijdragen vanuit de bewoners en/of gemeente Venlo, Provincie Limburg voor de door hen gewenste zelfsluitende kering ingezet kan worden in de aanbesteding. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden, die in de marktconsultatie worden besproken met de bedrijven.

Ideeën ophalen bij experts

Specialisten uit de GWW-markt kunnen op deze manier meedenken over de haalbaarheid van een zelfsluitende kering. In de aanbesteding die volgt kunnen de ideeën worden meegenomen. Het ontwerp van een zelfsluitende kering wordt niet in de marktconsultatie behandeld; dit wordt in de aanbesteding verder uitgewerkt. Tijdens de marktconsultatie zal Paul Hermsen, namens Stichting Belangenbehartiging bewoners langs de Maas, een toelichting geven op de ambitie van de bewoners om een zelfsluitende kering te maken door de 38 achtertuinen. Deelnemende bedrijven horen dan ook direct van een van de partijen die een grote bijdrage doet welke belangen er zijn en waarom de bewoners deze kering graag willen.

Daarnaast vragen we de markt mee te denken over de wijze van samenwerken. Slimme samenwerkingsvormen tussen waterschap en marktpartijen bieden namelijk mogelijkheden. De juiste contractvorm draagt daarmee bij aan de innovatiekracht van de markt. Waterschap Limburg verwacht dat met de beschikbare budgetten nog optimalisaties mogelijk zijn om een (zoveel mogelijk) onzichtbare kering mogelijk te maken. Dergelijke optimalisaties kunnen alleen gevonden worden met de specialisten die straks de kering moeten gaan bouwen.

Wens uit de omgeving

De wens vanuit de bewoners is een onzichtbare kering door 38 achtertuinen in Arcen Midden. Dit is een duurdere variant dan de glazen kering met coupure per tuin, die nu is opgenomen in het Voorkeursalternatief voor Arcen. De glazen kering kan worden betaald uit het budget van Waterschap Limburg voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Om het tekort aan budget te dichten hebben de eigenaren van de tuinen zich verenigd in de Stichting Belangenbehartiging Bewoners aan de Maas en zijn op zoek gegaan naar aanvullend budget. Dit is gevonden doordat zij afzien van alle vergoedingen voor tijdelijk gebruik van de tuinen als werkstrook en zakelijk recht om daardoor bij Waterschap Limburg budget vrij te spelen. De gemeente Venlo en Provincie Limburg dragen naar alle waarschijnlijkheid ook bij aan een onzichtbare/zelfsluitende kering.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterkingen bij Arcen maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei met daarin 16 projecten. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 km van de 180 km keringen versterkt moeten worden om de inwoners van Limburg zo goed mogelijk te beschermen tegen hoogwater.


Marktconsultatie Arcen