Eerste fase werkzaamheden Schelkensbeek afgerond


Plaatsing nieuwe duiker in watergang tussen Gerlachusdijk en A73

De herprofilering van een aantal watergangen in het gebied Meerlebroek tussen de Sint Willibrordusdijk en de A73 en het vergroten, verleggen en verwijderen van een aantal duikers – verbindingsbuizen tussen sloten – is klaar. Daarmee zijn de in Projectplan Waterwet Schelkensbeek Fase 1 beschreven werkzaamheden door Waterschap Limburg afgerond. De voorbereidingen voor de tweede fase van dit gebiedsproject zijn in volle gang.

Josette Van Wersch, bestuurslid Waterschap Limburg: “Met de afronding van de eerste fase van dit gebiedsproject is een klimaatbestendig watersysteem rondom de Schelkensbeek weer een stap dichterbij. De uitgevoerde werkzaamheden behoren tot een maatregelenpakket waar omwonenden actief over hebben meegedacht. Ook in de volgende fase werken we weer nauw samen met de omgeving. Dan zorgen we ervoor dat ook in het gebied rondom de Vuilbeek en de Gansbeek ons watersysteem beter bestand is tegen heftige buien en treffen we maatregelen om in tijden van droogte water langer vast te kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als het herprofileren van watergangen, het verleggen en verwijderen van duikers, het aanbrengen van stuwen en waterscheidingen en het verbeteren van het bestaande retentiegebied. Naar verwachting worden de plannen daarvoor komend najaar ter inzage gelegd. Voor die tijd bespreken we de plannen natuurlijk met de direct betrokkenen.” De vorm van die bespreking hangt af van de coronarichtlijnen. De uitvoering van de tweede fase van gebiedsproject Schelkensbeek is voorzien voor maart 2021.

Water in Balans

Schelkensbeek is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. In het gebiedsproject Schelkensbeek trekt het waterschap samen op met de gemeente Beesel, de gemeente Venlo, agrariërs, belangenorganisaties, de LLTB, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Op de foto: Plaatsing nieuwe duiker in watergang tussen de st. Gerlachusdijk en de A73