Toekomstbestendige wateraanpak Limburg vraagt extra investeringen

Gepubliceerd op 30 oktober 2019

Stedelijke wateroverlast (Breedbeeld)

De extreme hoosbuien, droogte, hoogwater Maas, hitterecords die keer op keer sneuvelen en de Limburgse waterkwaliteit die een steeds grotere inspanning vraagt. Door de veranderende weersomstandigheden en de kwetsbaarheid van de waterkwaliteit, wordt de taak van het waterschap belangrijker en omvangrijker.

Dijkgraaf Van der Broeck; “De gevolgen van de klimaatverandering treffen ons allemaal. Meer dan ooit ervaren Limburgers hoe belangrijk water is; of het nu te droog of te nat is, of het nu schoon of vies is, we hebben er allemaal mee te maken.” In de Begroting 2020 heeft Waterschap Limburg haar grootste opgaven benoemd. Dit zijn het omgaan met het veranderende klimaat, waterveiligheid langs de beken en de Maas en waterkwaliteit.  Zo investeert Waterschap Limburg de komende jaren onder andere in de hoogwaterveiligheid voor 60.000 Limburgers, het opvangen van de extreme hoosbuien door de aanleg van robuuste buffers en het verwijderen van medicijnresten uit water. Om dit mogelijk te maken zijn extra investeringen nodig en is een belastingverhoging onvermijdelijk. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2023 zo’n 46 euro meer  dan in 2019. De komende vier jaar betekent dit een gemiddelde stijging van 1 euro per maand.

Acties Waterschap Limburg

Waterschap Limburg realiseert de komende jaren projecten met maatregelen op het gebied van waterveiligheid. Dit betekent dat 60.000 mensen die nu nog achter dijken wonen die niet aan de wettelijke norm voldoen, hetzelfde wettelijke veiligheidsniveau krijgen als de rest van Nederland.
De extreme hoosbuien waar we als gevolg van de klimaatverandering de afgelopen jaren veelvuldig last van hebben gehad en steeds vaker last van zullen krijgen, worden aangepakt door de aanleg van nieuwe buffers en de inzet van weersvoorspellende modellen, waardoor sneller gehandeld kan worden bij noodweer, maar ook door intensieve samenwerking met landbouw, bedrijfsleven, burgers en overheden.

In het kader van droogte en wateroverlast bestrijding wordt ook ingezet op een beekdalbrede inrichting. Door een integrale gebiedsontwikkeling te stimuleren wil het waterschap hittestress aanpakken en de beleving van het landschap verfraaien. De waterkwaliteit blijft een speerpunt, waarbij we onder andere gaan inzetten op de mogelijkheid om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen. Ook wordt hergebruik van afvalwater onderzocht zodat dit  weer ingezet kan worden om de landbouw en natuur tijdens droogte te ontlasten en schade te voorkomen.

Daarnaast wordt er een Centrale Regiekamer ingericht, waarmee  we adequaat inzicht krijgen in knelpunten en actief kunnen sturen op waterveiligheid en –kwaliteit. Daarnaast wordt er intensiever beheer en onderhoud gepleegd om wateroverlast en droogte beter te kunnen bestrijden.

Duurzaamheid is een voorwaarde voor de toekomst die alleen nog maar belangrijker zal worden. Hierin gaat het waterschap de komende jaren zelf het goede voorbeeld geven door de vergroening van niet alleen het eigen kantoor, maar ook de wijk hierin mee te nemen.

Bestuurder Remy Sleijpen (financiën); “Om onze opgaven als Waterschap Limburg te kunnen waarmaken, is het noodzakelijk om te blijven investeren in een gezonde basis voor Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg.  Stilstand is achteruitgang.  Dit vereist dan ook een inspanning van ons allemaal. Als we niet investeren, betekent dit voor de inwoners van Limburg dat ze niet afdoende beschermd zijn tegen deze toekomstige extremen. En dan is de schade niet te overzien. Dit vraagt om extra financiële middelen, anders kijken naar onze uitdagingen en meer samen optrekken met overheden, bedrijven en inwoners.”

Unieke ligging Limburg

De euregionale ligging van Limburg speelt een grote rol bij de toekomstige opgave. De samenwerking met de buurlanden wordt geïntensiveerd, mede om de waterkwaliteit te verbeteren. De Limburgse beekdalen vragen om een specifieke aanpak en ook de heuvels en verschillende soorten grond (veen, klei, zand en löss) vragen om maatwerk bij wateroverlast of droogte.

Verhoging tarieven per doelgroep

Om haar taken goed uit te kunnen blijven voeren, heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg een belastingverhoging voorgesteld. In 2020 stijgt de waterschapsbelasting eenmalig met 11,8% om een vliegende start te kunnen maken. Daarna verwacht Waterschap Limburg een aanzienlijk lagere stijging van de waterschapsbelasting (stapsgewijs met 3,4% (2021), 1,7% (2022) en 1,7% (2023). Uiteraard is een lastenverzwaring nooit een populaire maatregel, maar gezien de opgave die er ligt wel een onvermijdelijke. Dit geldt overigens voor meerdere waterschappen en zijn we ook na deze verhoging nog steeds één van de meest voordelige waterschappen van Nederland.  Hieronder kunt u een overzicht vinden van hetgeen de tariefsverhoging betekent voor de verschillende doelgroepen.

begroting prognose lastendruk2