Veelgestelde vragen over de begroting 2020


Dijkgraaf Van der Broeck; “De gevolgen van de klimaatverandering treffen ons allemaal. Meer dan ooit ervaren Limburgers hoe belangrijk water is; of het nu te droog of te nat is, of het nu schoon of vies is, we hebben er allemaal mee te maken.” In de Begroting 2020 heeft Waterschap Limburg haar grootste opgaven benoemd. Dit zijn het omgaan met het veranderende klimaat, waterveiligheid langs de beken en de Maas en waterkwaliteit.  Zo investeert Waterschap Limburg de komende jaren onder andere in de hoogwaterveiligheid voor 60.000 Limburgers, het opvangen van de extreme hoosbuien door de aanleg van robuuste buffers en het verwijderen van medicijnresten uit water. Om dit mogelijk te maken zijn extra investeringen nodig en is een belastingverhoging onvermijdelijk. Een gemiddeld huishouden betaalt in 2023 zo’n 46 euro meer  dan in 2019. De komende vier jaar betekent dit een gemiddelde stijging van 1 euro per maand.

V: Waarom die tariefstijging?

A: De extreme hoosbuien, droogte, hoogwater Maas, hitterecords die keer op keer sneuvelen en de Limburgse waterkwaliteit die een steeds grotere inspanning vraagt. Door de veranderende weersomstandigheden en de kwetsbaarheid van de waterkwaliteit, wordt de taak van het waterschap belangrijker en omvangrijker.
In de Begroting 2020 heeft Waterschap Limburg haar grootste opgaven benoemd. Dit zijn het omgaan met het veranderende klimaat, waterveiligheid langs de beken en de Maas en waterkwaliteit.  Zo investeert Waterschap Limburg de komende jaren onder andere in de hoogwaterveiligheid voor 60.000 Limburgers, het opvangen van de extreme hoosbuien door de aanleg van robuuste buffers en het verwijderen van medicijnresten uit water. Om dit mogelijk te maken zijn extra investeringen nodig en is een belastingverhoging onvermijdelijk.

V: Wat gaat Waterschap Limburg met dat geld doen?

A: Waterschap Limburg is een waterkerend waterschap en realiseert de komende jaren projecten met maatregelen op het gebied van waterveiligheid. Dit betekent dat 60.000 mensen die nu nog achter dijken wonen die niet aan de wettelijke norm voldoen, hetzelfde wettelijke veiligheidsniveau krijgen als de rest van Nederland.
De extreme hoosbuien waar we als gevolg van de klimaatverandering de afgelopen jaren veelvuldig last van hebben gehad en steeds vaker last van zullen krijgen, worden aangepakt door de aanleg van nieuwe buffers en de inzet van weersvoorspellende modellen, waardoor sneller gehandeld kan worden bij noodweer, maar ook door intensieve samenwerking met landbouw, bedrijfsleven, burgers en overheden. In het kader van droogte en wateroverlast bestrijding wordt ook ingezet op een beekdalbrede inrichting. Door een integrale gebiedsontwikkeling te stimuleren wil het waterschap hittestress aanpakken en de beleving van het landschap verfraaien. De waterkwaliteit blijft een speerpunt, waarbij we onder andere gaan inzetten op de mogelijkheid om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen. Ook wordt hergebruik van afvalwater onderzocht zodat dit  weer ingezet kan worden om de landbouw en natuur tijdens droogte te ontlasten en schade te voorkomen. Daarnaast wordt er een Centrale Regiekamer ingericht, waarmee  we adequaat inzicht krijgen in knelpunten en actief kunnen sturen op waterveiligheid en –kwaliteit. Van een reactief naar proactief. Ook wordt er intensiever beheer en onderhoud gepleegd om wateroverlast en droogte beter te kunnen bestrijden. Duurzaamheid is een voorwaarde voor de toekomst die alleen nog maar belangrijker zal worden. Hierin gaat het waterschap de komende jaren zelf het goede voorbeeld geven door de vergroening van niet alleen het eigen kantoor. Daarin wordt ook de wijk meegenomen.

V: Waar gaan de middelen naar toe? Hoe zien de uitgaven van Waterschap Limburg eruit?

A: De verdeling van de uitgaven zijn goed te zien in onderstaande tabel.

begroting waar gaat het geld naar toe

V: Hoe ziet de tariefstijging eruit?

A: Een gemiddeld huishouden betaalt in 2023 zo’n 46 euro meer  dan in 2019. De komende vier jaar betekent dit een gemiddelde stijging van 1 euro per maand. In 2020 is de stijging het grootst, die bedraagt 27 euro op jaarbasis voor een gemiddeld huishouden.
Procentueel gezien ziet de stijging er als volgt uit: in 2020 stijgt de waterschapsbelasting eenmalig met 11,8% om een optimale start te kunnen maken met de nieuwe opgaven. Daarna verwacht Waterschap Limburg een aanzienlijk lagere stijging van de waterschapsbelasting. Uiteraard is een lastenverzwaring nooit een populaire maatregel, maar gezien de opgave die er ligt wel een onvermijdelijke. Dit geldt overigens voor meerdere waterschappen en zijn we ook na deze verhoging nog steeds één van de meest voordelige waterschappen van Nederland.

V: Waarom een grotere verhoging in het eerste jaar (2020) en niet gefaseerd?

A: We zetten hiermee een grote stap om de (langjarige) belastingopbrengsten op het juiste niveau te brengen, passend bij de inspanning die we moeten leveren. In de jaren daarna volstaat een beperkte ontwikkeling van het belastingvolume. We verwachten dat we na de stijging nog altijd één van de voordeligste waterschappen in Nederland zijn.

V: Is de tariefstijging voor iedereen gelijk?

A: Nee, er is een verschil in doelgroepen. Hieronder kunt u een overzicht vinden van hetgeen de tariefsverhoging betekent voor de verschillende doelgroepen.

begroting prognose lastendruk2