Stuwen en peilgestuurde drainage verplicht op hoogste stand

Gepubliceerd op 2 mei 2019

peilgestuurd_schema

Het voorjaar is droog begonnen. Tot nu toe levert dit geen directe problemen op, maar een aantal beken is al drooggevallen. Waterschap Limburg houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Het bestuur van het waterschap heeft deze week besloten de peilen van stuwen en peilgestuurde drainage verplicht op het hoogste niveau te zetten. Dit geldt voor eigen stuwen, maar ook stuwen van agrariërs, natuurbeheerders en gemeenten.

De grondwaterstanden zijn nog altijd laag in vergelijking met normaal. Ondanks de kleine buien af en toe, is ook de temperatuur weer gestegen en is er sprake van verdamping. En dat op het moment dat gewassen op het land gezaaid zijn en de groei begint. De vraag om water is hiermee groot. ‘Om de grondwaterstand de grootst mogelijke kans te geven weer naar normaal te gaan, houden we het liefst zoveel mogelijk water vast. Dit doen we door waar mogelijk met stuwen de waterstand en in de beken hoog te houden. Het betekent ook dat we ons advies aan agrariërs om de boerenstuwen en de peilgestuurde drainage op zomerpeil te houden, hebben veranderd in een verplichting op basis van de Keur (wetgeving voor waterschap).’ Aldus Har Frenken. ‘Ik snap als agrariër het belang van voldoende water. Zowel voor bedrijven als voor natuur. Het tekort van vorige zomer was groot en willen we met een gerust hart de komende zomer ingaan, dan moeten we al het water op land vasthouden.’

Geen vroegtijdig verbod op beekonttrekking

Onderzoek binnen het waterschap heeft uitgewezen dat een algeheel beekonttrekkingsverbod op dit moment niet zinvol is, het benodigde water zal dan uit grondwaterputten worden onttrokken. Dat helpt het herstel van de grondwaterstand dus niet. Uit de evaluatie droogte 2018 die het Waterschap heeft uitgevoerd kwam naar voren dat het eerder stoppen van wateronttrekkingen uit sommige beken mogelijk een positief effect op water conserveren en beekecologie kan hebben. Er wordt nieuw beleid uitgewerkt waarbij maatregelen per stroomgebied (en dus niet voor heel Limburg) kunnen worden genomen. Tot dit nieuwe beleid gelden de huidige regels.

Verplichte aanwijzing peilgestuurde drainage en stuwen

Nog deze week stuurt het waterschap aan alle eigenaren van peilgestuurde drainage en stuwen de verplichte aanwijzing voor het instellen van een hoog peil (zie tabel hieronder). Deze verplichting gaat in op 6 mei en wordt vanaf die tijd ook actief gecontroleerd. Het actief stimuleren van het toepassen van subirrigatie (terugvloeien van water uit de beek in drainagebuizen) hoort hierbij. De LLTB maakt zich al langere tijd hard dat haar leden de peilgestuurde drainages en boerenstuwen in zomerstand laten staan.
Niet alleen de agrariërs, maar ook bedrijven en natuurterreinbeheerders worden gewezen op hun verantwoordelijkheid spaarzaam om te gaan met water. Met de drinkwaterbedrijven zijn landelijk afspraken gemaakt om alle gebruikers te wijzen op duurzaam watergebruik. Deze campagnes lopen voor een deel al en worden vooral in de zomer actief.

Gemiddeld hoog

Gemiddeld laag

Grasland

-0,30 m

-0,60 m

Bouwland/akkerland

-0,50 m

-0,80 m

Diep wortelende gewassen

-0,80 m

-1,00 m

tuinbouw

-0,50 m

-0,80


Minder of later maaien

In een aantal beken zoals de Kroonbeek, Putbeek, Pepinusbeek, Leveroyse beek, Vlootbeek, Tielebeek, Wellse Molenbeek en Panheelderbeek wordt in verband met droogval niet of pas later gemaaid. Op de maaikalender van het waterschap wordt deze informatie actief gedeeld.

situatie 11-3 versus 29-4