Nieuwe Keur Waterschap Limburg in werking getreden voor heel Limburg

Gepubliceerd op 1 april 2019

Foto_Keur

Vanaf 1 april is de nieuwe Keur van Waterschap Limburg officieel in werking getreden. De Keur is een document met regels die het waterschap hanteert om beken, dijken, waterwerken en grondwater in Limburg te beschermen. Het is een belangrijk document voor iedereen die bij, of met water, activiteiten onderneemt.

Twee jaar geleden zijn de twee Limburgse waterschappen gefuseerd tot één nieuw Waterschap Limburg. Het was daarom nodig om de twee bestaande Keuren van de voormalige waterschappen samen te voegen tot één nieuwe Keur van Waterschap Limburg die geldt voor de hele provincie Limburg. De Keur is volledig in de geest van de Omgevingswet opgesteld.

Zorgplicht, melding & vergunning

Voor veel zaken staat in de Keur beschreven of er sprake is van een zorgplicht, een melding of dat er een vergunning nodig is. Har Frenken, lid van het Dagelijks Bestuur bij Waterschap Limburg: “Een zorgplicht betekent dat iemand die iets doet bij een beek of dijk, ervoor moet zorgen dat er geen schade of andere nadelige effecten ontstaan. Van een agrariër verwachten we bijvoorbeeld dat hij het werkpad bij een beek toegankelijk houdt voor onze medewerkers en dat hij er geen obstakels plaatst, zoals haspels, drainageputten en afrasteringen.”

Minder regels

De nieuwe Keur kent meer vrijheden. Daar staat wel tegenover dat het waterschap meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt. In de nieuwe Keur hanteren we het principe dat iets is toegestaan, als aan de voorwaarden is voldaan. Dat is een wezenlijk verschil met de huidige Keuren waarbij het principe geldt: “nee, tenzij”. Zo ontstaat er meer ruimte om op basis van vertrouwen met de omgeving afspraken te maken.

Belangrijke verandering voor lozen regenwater

Hoewel de Keur een andere opzet heeft en minder regels kent, zijn de inhoudelijke veranderingen beperkt gebleven. De belangrijkste verandering is de aanscherping van de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie van verharde terreinen en gebouwen. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van wateroverlast is het nodig is om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen.

Digitale vergunningchecker

Met de nieuwe digitale vergunningchecker van Waterschap Limburg kan iedereen die plannen heeft vanaf vandaag heel eenvoudig online vinden welke regels gelden. Zie de link rechts

Waar vind ik de Keur?

De nieuwe keur kunt u vinden op deze website en op overheid.nl (zie links rechts).