Waterschap Limburg en gemeente Meerssen testen regenwaterbuffers Meerssen


Waterschap Limburg en gemeente Meerssen testen de regenwaterbuffers aan de Visweg en Aan de Pletsmolen in Meerssen. De verkregen informatie helpt het waterschap om de afvoer van de Watervalderbeek beter te kunnen sturen bij een hoogwatersituatie.

Samen met een aantal gebiedspartners waaronder gemeente Meerssen werkt Waterschap Limburg binnen het klimaatprogramma Water in Balans aan maatregelen om de kans op wateroverlast te verminderen. Zo legt het waterschap regenwaterbuffers aan, waarin regenwater bij hevige buien tijdelijk kan worden opgevangen. De buffer aan de Visweg is een van de buffers die vanaf 2021 zijn aangelegd of vergroot. Na het noodweer van vorig jaar zomer ontstond er schade aan de buffer, die snel na de buien weer werd hersteld.

Watervalderbeek

Waterschap en gemeente voeren testen aan hun buffers uit om meer inzicht krijgen in de werking van dit deel van de Watervalderbeek. De test vindt plaats tussen de Visweg en het centrum van Meerssen. De regenwaterbuffer ‘Watervalderbeek’ aan de Visweg is gevuld met regenwater. Vervolgens wordt het water gecontroleerd doorgelaten naar regenwaterbuffer ‘Aan de Pletsmolen’. Deze wordt daarna weer geleegd. In de tussentijd analyseren waterschap en gemeente onder meer hoe snel het water infiltreert in de lössgrond. Ook wordt gekeken naar de afvoer van de beek, het waterpeil, de in- en uitstroom van de buffer en de grondwaterstand. De opgedane informatie gaat helpen om de afvoer van Watervalderbeek beter te kunnen sturen bij een hoogwatersituatie.

Tijdens de testdagen houden waterschap en gemeente scherp toezicht, er zijn geen schadelijke gevolgen te verwachten. De buffers zijn niet openbaar toegankelijk.

Waterveiligheid

Josette Van Wersch, dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg: “We doen dit soort testen om de waterveiligheid te verbeteren. De resultaten willen we dan ook uitrollen naar het verdere stroomgebied van deze beek en ze zijn ook goed bruikbaar voor de andere stroomgebieden binnen ons watersysteem.”

Wethouder gemeente Meerssen Vanessa de Rond: “Voor onszelf zijn de testen belangrijk maar vooral ook voor onze inwoners is het goed om in de praktijk te zien hoe flinke regenbuien worden opgevangen en gecontroleerd weg kunnen lopen. Ik hoop dat daarmee het veiligheidsgevoel van inwoners weer kan groeien.”

Water in Balans

De test is onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar in de afgelopen decennia herhaaldelijk wateroverlast is opgetreden en in 2021 grote overstromingen met veel schade en zelfs levensbedreigende situaties zijn ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes aandachtsgebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans