Inloopmoment projectplan Geleenbeek Oude Rijksweg

Gepubliceerd op 22 juni 2023

Waterschap Limburg werkt bij de Geleenbeek in de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen tussen de Oude Rijksweg (N276) en Holtummerweg aan beekherstel en verbetering van de waterkwaliteit. Het waterschap moet ervoor zorgen dat de Geleenbeek en haar oevers op dit traject voldoen aan de kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het ontwerpprojectplan Waterwet Geleenbeek Oude Rijksweg is op 4 juli a.s. te bekijken. Het inloopmoment is van 16.00 tot 19.00 uur in Café de Knert, Kleine Dries 7 in Holtum.

Dit plan is niet alleen gericht op het halen van de KRW-norm voor Europese wateren. Het pakt ook het leefklimaat voor de vissen aan. Nu is de Geleenbeek op dit traject nog geen goede biotoop voor vissen. Dit gaan we onder meer verbeteren door de rechte beek te laten meanderen. Zo wordt de beek beter geschikt voor de vissen. Het plan voorziet ook in meer begroeiing voor voldoende schaduw op de beek. Dit verbetert het leefklimaat voor allerlei waterplanten en kleine waterdieren. Uiteindelijk vormen de natte en de droge natuur landschappelijk één geheel.

Projectplan

In de afgelopen periode zijn er gesprekken met belanghebbenden gevoerd en onderzoeken gedaan. Ook is er gewerkt aan de technische uitwerking van het ontwerp. Naar verwachting publiceert Waterschap Limburg begin juli 2023 het projectplan Waterwet Geleenbeek Oude Rijksweg in het Waterschapsblad. De belangstellenden kunnen tijdens dit inloopmoment het definitief ontwerp en projectplan bekijken, hun vragen stellen en mening geven. Na publicatie start de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. We verwachten eind 2023 met de uitvoering te starten. Het werk duurt ongeveer een half jaar.

Website

Meer informatie over dit project lees je op deze pagina. Of via onze omgevingsmanager Kim Baeten,k.baeten@waterschaplimburg.nl Het inloopmoment in Café de Knert is gratis toegankelijk. Van tevoren aanmelden is niet nodig.