Het verruigen van boomspiegel bij fruitteelt door zwartstrook te laten begroeien


Boomspiegel

Hoe werkt het

Door de erosieve kracht van de regendruppel te verkleinen zullen bodemdelen minder snel uit elkaar vallen en wordt verslemping beperkt. Door de bodem te verruwen wordt dit gerealiseerd. Daarnaast zorgt verruwing voor het ophouden van de waterstroom en krijgt afstromend water meer tijd om in te infiltreren. In de fruitteelt kunt u dit bereiken door de doorgaans kale en strakke boomspiegel te verruigen. Dit kunt u op verschillende manieren doen:

  • Snoeihout kan tussen de bomen neergelegd worden. Dat zorgt naast het verruwen ook voor extra organische stof, wat positief is voor het bodemleven en dus de infiltratie.
  • Begroeiing onder de fruitbomen met bijvoorbeeld gras. Ook kan begroeiing getolereerd worden onder de boom, om zo afstroming te beperken.
  • Aanvoeren compost om voor meer organische stof en verruiging te zorgen.

Effectiviteit

  • Waterkwantiteit: Een ruigere, minder kale ondergrond onder de fruitboom betekent minder verslemping en meer afremming van de waterstroom waardoor meer water kan infiltreren. Bevorderen van bodemleven (o.a. wormen) zorgt ook voor een betere waterinfiltratie.
  • Waterkwaliteit: Minder run-off van water betekent ook dat er minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen afspoelen.

Voorwaarden

  1. Deze activiteit wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Limburg en specifiek voor het gebied Zuid-Limburg.
  2. Het landbouwperceel heeft een hellingspercentage van minimaal 2%.
  3. De zwartstrook mag gedurende één jaar na datum van de subsidieverstrekking maximaal één keer worden bewerkt. Een selectieve herbicide mag worden toegepast indien ongewenste vegetatie de boom aantast (denk aan klimmende planten, bijvoorbeeld haagwinde). Het bestrijden van ongewenste vegetatie vanwege optische redenen is nooit toegestaan. Maaien is uiteraard wel toegestaan.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 100,- per hectare per jaar. U kunt meerdere landbouwpercelen aanvragen maar er geldt een maximum van opgeteld 5 hectare voor deze maatregel per aanvrager die voor subsidie in aanmerking komt.


Aanvragen

Uw aanvraag doet u via het subsidieportaal van Waterschap Limburg. Hier kunt u een account aanmaken, inloggen en namens uw organisatie een subsidieaanvraag indienen.