Beheer-, Onderhouds- en Monitoringsplan Schelkensbeek


Waterschap Limburg heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen uitgevoerd in de Schelkensbeek en omliggende waterlopen om de waterhuishouding te verbeteren. Met name de bergings- en afvoercapaciteit van het watersysteem is verbeterd.

Het succes van de herinrichting en de werking van het gehele Schelkensbeek, Gansbeek, Vuilbeek en Aalsbeek systeem, met de doelstellingen in acht nemend, is mede afhankelijk van het beheer en onderhoud. Voorliggend beheer-, onderhouds- en monitoringsplan (BOM) beschrijft wie verantwoordelijk is voor welke waterhuishoudkundige objecten in het projectgebied en op welke wijze beheer en onderhoud wordt uitgevoerd. Dit alles met als doel: adequaat beheer- en onderhoud aan het watersysteem en bijbehorende objecten. Daarnaast worden in het BOM ook de maatwerkafspraken met de omgeving en andere partijen beschreven.

Voorliggend BOM heeft betrekking op het stroomgebied van de Schelkensbeek, de 1ste zijtak Schelkensbeek, de Gansbeek, de Vuilbeek en het bovenstroomse deel van de Aalsbeek.

Voor het benedenstroomse traject van de Aalsbeek is al een BOM opgesteld, deze blijft van toepassing, deze is bijgevoegd als bijlage bij dit document. Om deze reden is in dit BOM niet ingegaan op het benedenstroomse deel van de Aalsbeek.

Het bijgevoegde document (te downloaden onder 'Zie ook') omvat een nadere uitwerking van het beheer, het onderhoud en de monitoring (BOM) voor de verschillende onderdelen van het plan met als doel de beoogde doelen van het plan duurzaam te kunnen realiseren en, waar nodig, tussentijds op basis van monitoring bij te kunnen sturen. Daarnaast worden de verantwoordelijkheden ten aanzien van het profiel, de kunstwerken, de omliggende gronden en afspraken met de omgeving vastgelegd.

Verder is het BOM het maairegime opgeschreven met daarbij frequentie van maaien en of het maaisel wordt afgevoerd. Dit vormt de basis waarop de groenaannemers die namens Waterschap het onderhoud doen het maaionderhoud doen. Het voorstel wordt  verder uitgewerkt in de maaikalender. die u hier kunt vinden: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/kaarten-meetgegevens/maaikalender/