Subsidiebeleid activiteit of evenement


Waterschap Limburg staat midden in de samenleving en wil dan ook een samenwerkend en verbindend waterschap zijn dat in interactie en samenwerking met alle belanghebbenden werkt aan de uitdagingen van het waterbeheer en ook zichtbaar wil zijn. Een van de middelen daarvoor is het ondersteunen van initiatieven van derden. Als u in aanmerking wil komen voor ondersteuning toets dan uw initiatief aan onderstaande voorwaarden van ons subsidiebeleid.  Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u het subsidieaanvraag formulier invullen (zie link op deze pagina) en verzenden of uitprinten en opsturen. Het dagelijks bestuur van ons waterschap beslist over alle aanvragen.

Afhankelijk van de aarde van het verzoek, kan de afhandeling 6 tot 8 weken duren.

Voorwaarden toekennen ondersteuning

Enkel onder bepaalde voorwaarden wordt financiële ondersteuning of ondersteuning in natura overwogen:

 • het initiatief valt binnen het werkgebied van Waterschap Limburg en heeft in karakter een provinciebrede uitstraling ;
 • het initiatief is bij voorkeur afkomstig van een rechtspersoon;
 • een activiteit of uiting draagt bij aan profilering van het waterschap bij een breed publiek;
 • een activiteit of uiting vergroot de kans om doelgroepen te bereiken;
 • met een activiteit of uiting heeft het waterschap de kans om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • een activiteit of uiting heeft raakvlakken met de taken van het waterschap;
 • het initiatief is voor iedereen toegankelijk;
 • het dagelijks bestuur bepaalt de hoogte van het subsidiebedrag;
 • aanvragen kunnen tot uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de uitvoering van het initiatief worden ingediend;
 • aanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden via het formulier op onze website (zie link hiernaast);
 • hetgeen waarvoor subsidie wordt verleend moet binnen één jaar na de beschikking in uitvoering zijn genomen;
 • het subsidiebeleid kent in alle gevallen de optie voor het dagelijks bestuur om van bovenstaande voorwaarden af te wijken.

Wanneer wordt besloten tot het verlenen van financiële ondersteuning voor een activiteit of uiting, dan stelt het waterschap daar enkele voorwaarden aan:

 • bij de activiteit of uiting wordt het waterschap als subsidieverlener vermeld. Dit gebeurt in overleg met het waterschap. Het waterschap mag zichzelf in de eigen uitingen eveneens als subsidieverlener profileren;
 • het waterschap ontvangt na de activiteit of uiting een evaluatie of terugkoppeling, waaruit blijkt hoe dit is gebeurd.

Formulier voor het aanvragen van subsidie.