Milieu-informatie aanvraag


Wilt u specifieke informatie over het milieu, bijvoorbeeld informatie over de waterkwaliteit, ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken.

Het indienen van een verzoek is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U kunt milieu-informatie ook inzien via het register van het waterschap.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek om milieu-informatie indienen. In een aantal gevallen wordt uw verzoek niet gehonoreerd. Bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid van de staat kan schaden (zie Wet openbaarheid van bestuur, Artikel 10 en 11).

Aanpak

U kunt uw verzoek om milieu-informatie schriftelijk indienen bij het waterschap:

Waterschap Limburg
Postbus 2207
6040 CC Roermond


Bezwaar en beroep

Niet in alle gevallen wordt een verzoek om milieu-informatie toegekend. U kunt hiertegen bezwaar maken. In dat geval bekijken we het verzoek nogmaals en nemen we op basis van advies van de onafhankelijke bezwarencommissie een nieuwe beslissing. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In dat geval bekijkt de rechter of de redenen voor afwijzing volgens de wet terecht zijn.