Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick ter inzage


Gemeenten Peel en Maas en Venlo, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben bestuurlijk ingestemd met het voorkeursalternatief (Ontwerp Programma) en de milieueffectrapportage (planMER) van dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick.

Stukken inzien

Het Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick lagen van 19 augustus tot en met 29 september 2021 ter inzage. Tijdens de ter inzage periode kon iedereen zijn of haar mening op de stukken geven door een zienswijze in te dienen.

Het Ontwerp Programma en het planMER waren vanaf donderdag 19 augustus 2021 in te zien op www.overheid.nl.

Tevens konden de stukken op werkdagen (en de daar geldende openingstijden) worden ingezien op de volgende locaties:

 • Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen, telefoon 077 306 6666;
 • Gemeente Venlo, Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo, telefoon 14 077;
 • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond, telefoon 088 889 0100;
 • Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, telefoon 043 389 9999;
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, e-mail secretariaatwaterveiligheid@minienw.nl.

Zienswijze indienen

Een ieder kon van donderdag 19 augustus tot en met woensdag 29 september 2021 schriftelijk, online of mondeling een zienswijze naar voren brengen over het Ontwerp Programma en het planMER.

 • Een schriftelijke zienswijze kon worden gericht aan:

  Waterschap Limburg
  Postbus 2207
  6040 CC Roermond

  Wij verzoeken u als onderwerp “zienswijze Baarlo – Hout-Blerick” te vermelden.
 • Online een zienswijze indienen kon via dit formulier.
 • Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kon contact opgenomen met het waterschap via 088 889 01 00 of via dijkversterking@waterschaplimburg.nl om een afspraak te maken met omgevingsmanager Jaap Spaans.

Inloopbijeenkomsten september 2021

Tijdens de formele ter inzage periode (van 19 augustus tot en met 29 september 2021) werden er tussen 16.00 en 20.00 uur inloopbijeenkomsten georganiseerd. De collega’s van het waterschap, gemeenten Peel en Maas en Venlo, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

 • 7 september voor Noord (Baarlo-Noord, Laerbroeck tot aan Molenkampweg Hout-Blerick). Locatie: ’t Raodhoes, Antoniusplein 2 in Venlo-Blerick.
 • 9 september voor Midden (Kwistbeek, buitengebied, coupure). Locatie: Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.
 • 14 september voor Zuid (Hummerenweg en omgeving). Locatie: Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo.

Kon u niet naar één van de inloopbijeenkomsten komen, dan kunt u uw vragen met uw naam, adres en telefoonnummer per e-mail stellen aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Wij nemen contact met u op over hoe wij uw vragen het beste kunnen beantwoorden.

In onderstaande video geeft omgevingsmanager Jaap Spaans ieen presentatie met tekst en uitleg over het Ontwerp Programma en planMER.

Wat houdt het Ontwerp Programma en planMER in?

Het Ontwerp Programma beschrijft de ambities en de doelen voor het ‘laagterras’ Baarlo – Hout-Blerick. Om die doelen te behalen worden er projecten uitgevoerd (zoals een dijkversterking, dijkverlegging of beekherstel) en initiatieven uit het gebied ondersteund. Denk aan plannen van bewoners en ondernemers voor een duurzame toekomst van het gebied.

Het Ontwerp Programma bevat:

 1. een voorkeursalternatief voor het gebied dat bestaat uit een kaartbeeld en een beschrijving van maatregelen in het kader van waterveiligheid, de beoogde gebiedsontwikkeling in Laerbroeck en andere activiteiten en projecten;
 2. een verantwoording van de gemaakte keuzes en afwegingen;
 3. een overzicht van de projecten en activiteiten die op dit moment lopen.

Een planMER zorgt ervoor dat de milieubelangen tijdens de besluitvorming op een volwaardige manier meewegen. De kern van de planMER draait om het in beeld brengen van de milieueffecten. Het verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie wordt daarmee inzichtelijk gemaakt.