Dijkversterking met Gebiedseigen Grond


Huidige situatie

Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare grond normaal, maar om de kwaliteit van dijken te borgen zijn er strenge regels opgesteld. Lokale grond voldoet vaak niet aan de strenge regels. Daarom wordt er bij dijkversterkingen veel gebruik gemaakt van aangevoerde grond van ‘buitenaf’. Met de kennis uit de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) willen we dit veranderen.

gebiedseigen-grond

Innovatie

De Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) wil stimuleren dat er zoveel mogelijk grond uit het eigen gebied gebruikt wordt bij dijkversterkingsprojecten. Het gebruik van gebiedseigen grond is namelijk beter voor het milieu (minder uitstoot), geeft minder overlast in het gebied (minder files, geluid, trillingen en stof), er worden geen gebiedsvreemde zaden aangevoerd en het kan ruimtelijke kwaliteit en een kostenbesparing opleveren. Maar het vraagt wel om vakmanschap en grondkennis om toch een veilige dijk te realiseren van lokale grond.

Van richtlijn gestuurd naar grond gestuurd ontwerpen

Om een dijkversterking te realiseren met zoveel mogelijk gebiedseigen grond vraagt om een andere werkwijze. Bouwen met wat je hebt in plaats van met wat je kunt aanvoeren. In plaats van richtlijn gestuurd ontwerpen, moet het ontwerp grond gestuurd zijn. Dit betekent dat er soms moet worden afgeweken van de standaard ontwerppraktijk. Vakmanschap en grondkennis spelen een grotere rol. Het gebruiken van gebiedseigen grond vraagt daarmee om een cultuuromslag, bij ontwerpers maar ook bij bestuurders.

Om waterschappen te ondersteunen/helpen met deze opgave, heeft de POV DGG verschillende tools ontwikkeld. Zo is in beeld gebracht hoe afwijkende grond alsnog gebruikt kan worden en hoe omgegaan kan worden met locaties waar grond vrijkomt. Dit is vertaald naar een kansenscan en een technisch kader.

De tools uit deze POV geven handvatten aan de waterschappen voor hun duurzaamheidsbeleid in versterkingsprojecten. Het vraagt wel om meer inzet vooraf aan de dijkversterking. Het ontwerp moet namelijk worden afgestemd op de eigenschappen van de beschikbare grond uit het gebied.

Wat is het beoogde eindresultaat?

De beheerders kunnen met de resultaten van de POV-DGG hun duurzaamheidsbeleid in de versterkingsprojecten vormgeven. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van beschikbare kennis over het toepassen van gebiedseigen grond met  'afwijkende' parameters of kan binnen het project nieuwe grondkennis worden ontwikkeld. Met de kansenscan kunnen de mogelijkheden om projecten te combineren in beeld worden gebracht. Het technisch kader kan vervolgens helpen om met afwijkende grondparameters toch een veilige dijk te ontwerpen. Tenslotte zijn er praktijkervaringen opgetekend in een aantal storylines.

Betrokken partners

Waterschap Limburg is de trekker van de POV-DGG; het projectteam van de POV-DGG maakt gebruik van de faciliteiten van het waterschap om het project uit te kunnen voeren. De programmadirectie HWBP heeft met de financiering van de POV-DGG een belangrijke stap gezet om het gebruik van gebiedseigen grond verder te stimuleren. Door actief bij te dragen aan de communicatie wordt de bekendheid en het gedachtengoed van de POV-DGG verder verspreid.

Meer informatie

Heeft u vragen over de POV-DGG? Onze omgevingsmanager Arjan Kooij staat voor u klaar. Neem contact op via a.kooij@waterschaplimburg.nl.


POV DGG Wiki

Lees het Technische Kader en andere onderzoeksverslagen op de wiki van POV DGG. Deze wiki staat op de website van Deltares.

Wij maken de dijk

Jasper van de Hoef en Kees Dorst

Het bedenken van vernieuwende oplossingen voor dijkversterkingen, zoals het gebruik van gebiedseigen grond, is een belangrijk onderdeel van het HWBP. Als innovatiemanager en projectleider houden Kees en Jasper zich daar veel mee bezig in hun werk.