Dijkversterking met Gebiedseigen Grond


Huidige situatie

Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare grond normaal, maar om de kwaliteit van dijken te borgen zijn er strenge regels opgesteld. Lokale grond voldoet vaak niet aan de strenge regels. Daarom wordt er bij dijkversterkingen veel gebruik gemaakt van aangevoerde grond van ‘buitenaf’. Met de kennis uit de Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) willen we dit veranderen.

gebiedseigen-grond

Innovatie

De Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV DGG) wil stimuleren dat er zoveel mogelijk grond uit het eigen gebied gebruikt wordt bij dijkversterkingsprojecten. Het gebruik van gebiedseigen grond is namelijk beter voor het milieu (minder uitstoot), geeft minder overlast in het gebied (minder files, geluid, trillingen en stof), er worden geen gebiedsvreemde zaden aangevoerd en het kan ruimtelijke kwaliteit en een kostenbesparing opleveren. Maar het vraagt wel om vakmanschap en grondkennis om toch een veilige dijk te realiseren van lokale grond.

Van richtlijn gestuurd naar grond gestuurd ontwerpen

Om een dijkversterking te realiseren met zoveel mogelijk gebiedseigen grond vraagt om een andere werkwijze. Bouwen met wat je hebt in plaats van met wat je kunt aanvoeren. In plaats van richtlijn gestuurd ontwerpen, moet het ontwerp grond gestuurd zijn. Dit betekent dat er soms moet worden afgeweken van de standaard ontwerppraktijk. Vakmanschap en grondkennis spelen een grotere rol.

Om waterschappen te ondersteunen/helpen met deze opgave, heeft de POV DGG verschillende tools ontwikkeld. Zo is in beeld gebracht hoe afwijkende grond alsnog gebruikt kan worden en hoe omgegaan kan worden met locaties waar grond vrijkomt. Dit is vertaald naar een kansenscan en een technisch kader.

De tools uit deze POV geven handvatten aan de waterschappen voor hun duurzaamheidsbeleid in versterkingsprojecten. Het vraagt wel om meer inzet vooraf aan de dijkversterking. Het ontwerp moet namelijk worden afgestemd op de eigenschappen van de beschikbare grond uit het gebied.

Betrokken partners

Waterschap Limburg is de trekker van de POV-DGG; het projectteam van de POV-DGG maakt gebruik van de faciliteiten van het waterschap om het project uit te kunnen voeren. De programmadirectie HWBP heeft met de financiering van de POV-DGG een belangrijke stap gezet om het gebruik van gebiedseigen grond verder te stimuleren. Door actief bij te dragen aan de communicatie wordt de bekendheid en het gedachtengoed van de POV-DGG verder verspreid.


Rapporten en nieuwsbrieven

Alle rapporten en nieuwsbrieven van de POV-DGG vind je op de website van HWBP.