Wensen uit de omgeving en te maken keuzes


In gesprek

In de afgelopen jaren heeft het waterschap informatie gedeeld en opgehaald in Buggenum tijdens verschillende omgevingswerkgroepen, een aantal informatiebijeenkomsten en in vele 1-op-1 gesprekken.

Dijkligging dorpsfront Buggenum (Dorpsstraat) met aansluiting Groeneweg

In het besef dat de impact voor bewoners en bedrijven groot is, gingen Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat én gemeente Leudal al vroeg in het proces in gesprek met de omgeving. Met een aantal direct betrokken bewoners en grondeigenaren is besproken hoe men aankijkt tegen de dijkversterking op deze locatie. Het vertrekpunt tijdens de gesprekken was dat er een dijk moet komen, wetende dat niet iedereen dezelfde mening heeft over nut en noodzaak. In een opbouwende sfeer zijn de onderstaande belangrijkste wensen opgehaald:

  • Voorkom dat de dijk wordt opgebouwd direct na of naast de huidige weg (Dorpsstraat) maar zorg voor zoveel mogelijk ruimte tussen de huidige woningen, het café en de te versterken dijk.
  • Houd de bestaande weg ook in de toekomst als de doorgaande weg (Dorpsstraat).
  • Zet in op behoud van een zo’n groot mogelijk binnendijks perceel daar waar de Dorpsstraat overgaat in de Groeneweg.

Daarnaast zijn er ideeën opgehaald wat de mogelijkheden kunnen zijn voor de eventuele ruimte tussen de huidige woningen, het café en de te versterken dijk. De vraag hierbij is hoe deze ruimte benut kan worden in relatie tot de ambitie om het contact met de Maas te versterken.

Wensen uit de omgeving en te maken keuzes

Met de opgehaalde input uit de omgeving zijn bestuurders van de gemeente, het waterschap en Rijkswaterstaat twee maal bij elkaar geweest over het dijktracé bij het Dorpsfront en de aansluiting op de Groenweg. De laatste keer was half februari 2020. De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Bij het Dorpsfront de te versterken dijk op 5 tot 10 meter van de huidige weg gelegd waardoor er enige ruimte komt tussen de woningen, het café aan de Dorpsstraat en de te versterken dijk.
  • De weg (Dorpsstraat) blijft hier op de huidige plek liggen, zodat het doorgaande verkeer deze route kan blijven gebruiken.
  • Voor de aansluiting op de Groeneweg wordt de dijk verder naar buiten gelegd ten opzichte van het originele tracé (zie kaart: zwarte stippellijn in dijkvak 4)
  • De weg tussen de Dorpsstraat en de Groeneweg verleggen zodat deze laag en binnendijks blijft liggen. Hoe ver de dijk hier naar buiten mag moet nog nader worden onderzocht. Dit hangt direct samen met het stroom voerend rivierbed dat verloren gaat. Dit aspect is heel belangrijk voor de vergunningverlener Rijkswaterstaat. Het verlies aan stroom voerend rivierbed moet binnen het project gecompenseerd worden. Hiervoor wordt gekeken naar het gebied waar de dijk aansluit op de spoordijk (zie kaart: zoekgebied dijkvak 6).
  • Er wordt veel waarde gehecht aan het natuurgebied Buggenummerbroek. De wens is de dijk zo ver mogelijk richting de Maas te leggen. Om een aansluiting te krijgen van de Dorpsstraat naar de Groeneweg is gezocht naar een optimale inpassing in relatie tot het zoeken naar enige compensatie van het verlies aan rivierbed. Hiervoor is nu een plek aangewezen waar de woningen relatief ver van de dijk af liggen. Daar waar het koelwaterkanaal aansluit op de spoordijk daar wordt de compensatie rivierbed gezocht (zie kaart: zoekgebied dijkvak 6).
  • Eerder was al besloten om aan te sluiten op de huidige Groeneweg en de Arixweg, waarbij de dijk aan Maaszijde komt te liggen met de weg binnendijks.

Met deze bestuurlijke afspraken is op een aantal punten tegemoet gekomen aan de wensen van de omgeving. Aan de wens om een zo’n groot mogelijk rechthoekig binnendijks perceel te realiseren - daar waar de Dorpsstraat overgaat in de Groeneweg - kan deels niet tegemoet worden gekomen omdat dan te veel stroomvoerend rivierbed verloren gaat.

Schermafbeelding 2020-05-01 om 12.20.40

Afwegingen die we moeten maken

Bij het maken van een afweging heeft het waterschap rekening te houden met verschillende belangen. Zo moet het waterschap, naast de wensen uit de omgeving, ook kijken naar kosten, ruimtelijke kwaliteit, hoogwaterveiligheid, beheer en toekomstvastheid en ruimte voor de Maas.