Hoogwaterbescherming Buggenum


Op dit moment zijn de keringen niet hoog en sterk genoeg om Buggenum ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Na de overstromingen in de jaren ‘90 zijn in rap tempo keringen aangelegd. Zo ook in Buggenum. Deze keringen voldoen niet aan de wettelijke norm en moeten aanzienlijk verhoogd worden. Gemiddeld wordt de kering of harde kering zo’n 1 tot 2 meter hoger ten opzichte van de huidige situatie, afhankelijk van de plek. Bovendien moet de dijk ten noorden van Buggenum aansluiten op hoger gelegen grond. Het effect is dus groot om Buggenum ook de komende jaren veilig te houden.

Hoogwaterbescherming Buggenum

Buggenum krijgt meer dan gronddijken

In de afgelopen maanden is er binnen het waterschap een afweging gemaakt wat het juiste moment is om een aannemer bij de dijkversterking te betrekken. In het dijktraject van Buggenum is er niet alleen maar sprake van het aanleggen van zogenaamde gronddijken. Het gaat hier dan ook niet over traditioneel ‘grondwerk’. Dit komt door het afgraven van de langsdam, het vanaf het water opbouwen van een dijk én het maken van een kruising met de spoordijk. We willen zo vroeg mogelijk inzicht hebben in hoe het werk en de bouwlogistiek kan worden aangepakt. De ervaring leert dat een aannemer hier bij uitstek in kan meedenken.

Betrekken aannemer in vroeg stadium

Daarom is ervoor gekozen om een aanbesteding te houden waarbij de aannemer in een vroeg stadium van het project betrokken wordt. Deze aanbesteding wordt in de zomer 2020 gestart, we zijn tot dat moment bezig om de benodigde documenten voor te bereiden en de aanbesteding zelf voor te bereiden. Dit is dan ook de reden dat het ontwerpwerk nu even stil ligt en weer wordt opgepakt op het moment dat een aannemer is geselecteerd. Dit is naar verwachting begin 2021.

In de 2e helft van 2019 zijn tijdens de keukentafelgesprekken wensen van de bewoners opgehaald, zoals een kavelpad parallel aan de Arixweg op de landbouwgrond. Ook is een goede inpassing van huisontsluitingen met bepaalde draaicirkels op die plekken waar een nieuwe dijk komt genoemd. Deze wensen kunnen worden beoordeeld op het moment dat de aannemer is gecontracteerd.

Spoordijk

Naast het selecteren van de aannemer worden de ontwerpeisen afgestemd tussen ProRail en het waterschap voor het tracé waar de waterkerende dijk tegen de spoordijk aan komt te liggen op het Zevenellenterrein. Op dit moment wordt in samenwerking met Ontwikkel Maatschappij Limburg de ruimte die een waterkerende dijk inneemt in beeld gebracht en de consequenties voor de kabels en leidingen. In november 2019 zijn sonderingen uitgevoerd in het hart van de spoordijk om de bodemopbouw vast te kunnen stellen. De uitkomsten zijn van belang voor het ontwerpproces.

Hinder tijdens de bouw

Bij de uitvoering van de plannen kunnen we de overlast niet voorkomen. Met de inzichten van een aannemer kunnen we ruim voor de start van de uitvoeringswerkzaamheden aangeven hoe hinder zo veel mogelijk wordt beperkt. En omdat de aannemer in een eerdere fase wordt gecontracteerd, krijgt hij meer tijd om een gedegen voorbereiding van de uitvoering te doen, waardoor de werkzaamheden buiten beter te voorspellen zijn.

Deze info werd ook verspreid in Buggenum. De publicatie kunt u raadplegen op de documentenpagina.

De opgave