Dijkversterking Beesel - Omgevingsvergunningen ter inzage


Op 21 september 2021 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel twee omgevingsvergunningen vastgesteld. Tegen deze vergunningen kunnen belanghebbenden een beroep indienen. Dit kon tijdens de ter inzage periode die loopt van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met donderdag 11 november 2021.

De omgevingsvergunningen

De vastgestelde omgevingsvergunningen gaan over:

 1. het aanleggen en veranderen van wegen;
 2. het bouwen van damwanden.

Deze zogenaamde 'uitvoeringsbesluiten' zijn nodig voor de uitvoering van de dijkversterking in Beesel.

De stukken inzien

De omgevingsvergunningen zijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl bij de officiële bekendmakingen.

U kon de stukken tijdens de ter inzage periode (vrijdag 1 oktober 2021 tot en met donderdag 11 november 2021) ook offline inzien op de volgende locaties:

 • Bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA in Maastricht.
 • In het gemeentehuis van de gemeente Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL in Reuver.
 • Op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX in Roermond.

Neem daarvoor telefonisch contact op met:

 • Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452; of

 • Gemeente Beesel, de heer T. van Loon, tel. 077- 474 9256; of

 • Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.

Beroep indienen

Van 30 juli 2021 tot en met 9 september 2021 hebben de twee ontwerp-omgevingsvergunningen ter inzage gelegen. Iedereen had in die periode de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dit is niet gebeurd. Hierdoor zijn er geen belangrijke wijzigingen aangebracht in de definitieve omgevingsvergunningen.

Tijdens de ter inzage periode van de vastgestelde omgevingsvergunningen (vrijdag 1 oktober 2021 tot en met donderdag 11 november 2021) kon u als belanghebbende een beroep indienen. Ook niet-belanghebbenden kunnen dit doen, maar alleen als zij een zienswijze hebben ingediend.

Waar uw beroep indienen

Uw 'beroepschrift' dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het is ook mogelijk om digitaal een beroep in te dienen. Dit kan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Inhoud van uw beroep

Uw 'beroepschrift' tegen de omgevingsvergunningen moet minimaal het volgende bevatten:

 • Naam en adres van de indiener;
 • Dagtekening en ondertekening van het beroep;
 • Vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;
 • De reden(en) waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

U wordt verzocht precies aan te geven over welk onderdeel uw beroep gaat.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

 • De heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl

 • Mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. 043 - 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl