Wateroverlast voorkomen


auto_ondergelopen_straat (Breedbeeld)

Waterschap Limburg onderneemt veel om u tegen wateroverlast te beschermen. Wat kunt u zelf doen?

• Woont, werkt of recreëert u in of bij het water? Houd u dan aan de geldende regels. Zo kunt u helpen om calamiteiten zoals overstromingen, droogte of verontreiniging te voorkomen.


• Als u aan de dijk woont of werkt, bereidt u zich dan voor op hoogwater. Houd de berichtgeving via internet, twitter en sms in de gaten en zorg dat u een noodpakket in huis heeft.


• Heeft u plannen om in of in de buurt van het water te gaan bouwen, graven of iets te veranderen? Neem, voordat u een vergunning aanvraagt, contact met ons op. Wij denken graag met u mee hoe u deze plannen kunt verwezenlijken zonder de dijken, grondwater en beken te belasten.


• Voorkom dat schoon regenwater in het riool terechtkomt. Veel regenwater komt via daken, regenpijpen en straatputten in het riool en vervolgens in de zuiveringsinstallatie terecht. Zonde, want dit schone water hoeft helemaal niet te worden gezuiverd. U kunt bij uw gemeente advies inwinnen over het afkoppelen van regenwater in uw tuin.


• De wc is er alleen voor uw kleine of grote boodschap. Helaas gooien veel mensen van alles in de wc of de gootsteen dat daar niet thuishoort, zoals vast afval, frituurvet, verf, poetsdoekjes en medicijnen. De meeste ‘niet-natuurlijke' stoffen zorgen voor verstoppingen of andere problemen. Het kost het waterschap (en de belastingbetaler!) extra geld om het water te zuiveren of verstoppingen te verhelpen.


• Door 2 minuten korter te douchen, bespaar je 15 liter water per keer. Hierdoor hoeft het waterschap minder water te zuiveren. Goed voor het milieu en de portemonnee! Tip: een waterbesparende douchekop scheelt tot 50% in het water- en energieverbruik.


• De gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat het water schoon blijft, is voorkomen dat stoffen in het water terechtkomen die daar niet thuishoren. Gebruik bij het tuinieren daarom geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Roundup. De bestrijdingsmiddelen komen via de tuin en bestrating in het riool terecht. Rioolwaterzuiveringen kunnen bestrijdingsmiddelen niet verwijderen uit het afvalwater, waardoor ze in beken en plassen
terechtkomen.


• Gooi geen gemaaid gras, takken en huishoudelijk afval in de beek of langs veldwegen. Dat ziet er niet alleen smerig uit, maar levert ook gevaar op voor spelende kinderen en leidt tot verstoppingen en wateroverlast.


• In de Limburgse beken en vennen treffen we steeds meer exotische planten aan. Dit komt door het dumpen van vijverafval. Deze planten komen hier van nature niet voor. Omdat deze planten hier geen natuurlijke vijanden kennen, overwoekeren ze hier de beken en vennen en verdringen zo de oorspronkelijke planten. Bovendien raakt de waterafvoer verstopt. Composteer het groenafval zelf of geef het mee met het groenafval. Ook vinden we exotische vissen zoals de zonnebaars of dieren zoals schildpadden die inheemse soorten verdringen. Heeft u teveel vissen, zet deze dan niet uit in beek of plas, maar geef ze liever aan een andere vijverliefhebber of uw visleverancier.


• Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) kunt u gemakkelijk zelf compost maken. Zo helpt u de afvalberg verkleinen en u verandert uw gft-afval in een belangrijke grondstof voor uw tuin of plantenbak.


Maak uw tuin waterklaar

Ook als er in uw tuin (nog) geen sprake is van wateroverlast of droogte, de afvoer van uw water heeft wel degelijk invloed op de wateroverlast bij anderen in uw wijk. Vooral in de lagergelegen delen. Alleen door met zijn allen anders om te gaan met regenwater, kunnen we problemen voorkomen en besparen op kosten. Op www.waterklaar.nl vindt u tips om uw tuin slim in te richten.