Nieuw Bergen


De afgelopen tijd (najaar 2018) zijn er diverse bijeenkomsten geweest in Nieuw Bergen: over de Lindenlaan en de noordelijke aansluiting op hoge grond. Daarnaast zijn de keukentafelgesprekken gestart. Hieronder vindt u meer informatie.

Lindenlaan

Bij de keuze voor het voorkeursalternatief was de dijk rondom de Lindenlaan een van de plekken waar nog gezocht werd naar optimalisatie van het tracé, met als doel om te verkennen of de dijk aan de zuidkant van de Lindenlaan iets verder van de woningen kon worden gelegd. Hierover heeft bestuurlijke afstemming plaatsgevonden tussen Waterschap Limburg, gemeente Bergen en Rijkswaterstaat.

Een verschuiving van de kering op de genoemde locatie zou betekenen dat er rivierbed van de rivier wordt afgenomen. Dit verlies aan rivierbed dient gecompenseerd te worden waarbij in eerste instantie de compensatie zo dichtbij mogelijk moet worden gezocht.

Bestuurders zijn tot een oplossing gekomen waarbij de kering aan de zuidkant van de Lindenlaan iets naar het zuiden wordt verlegd en de kering aan de noordzijde iets binnenwaarts wordt verlegd, waardoor er netto geen extra verlies aan rivierbed optreedt. In onderstaande afbeelding is de bestuurlijke voorkeur opgenomen. Deze voorkeur is besproken met de bewoners van de Lindenlaan.

Nieuw Bergen1

Noordelijke aansluiting op hoge grond

De noordelijke aansluiting op hoge grond is een ander punt waar bij de vaststelling van het voorkeursalternatief is gezegd dat moet worden gezocht naar optimalisaties. Het oorspronkelijke idee was dat de kering die om Heukelom heen loopt, ten zuiden van de steenfabriek aantakt op de N271 en vanaf daar via de N271 naar het noorden gaat om daar aan te sluiten op hoge grond. Dit zou leiden tot een ophoging van de N271. Vanwege bebouwing die dicht op de weg staat en vanwege op- en afritten op die weg, bleek dit lastig inpasbaar. Daarom is een optimalisatie voorgesteld zoals weergegeven op onderstaande afbeelding.

Eind oktober is dit voorstel besproken in een bijeenkomst met de bewoners en ondernemers uit het gebied en daar bleek het op veel weerstand te stuiten. Wat hierbij onder andere meespeelde is dat de aanwezigen zorgen hadden over de invloed van deze oplossing op de verkeersveiligheid van de N271. In de bijeenkomst is afgesproken om het voorstel uit onderstaande afbeelding opnieuw af te wegen tegen het alternatief van een kering die om de steenfabriek heen loopt. Beide alternatieven worden daartoe verder uitgewerkt en voorgelegd aan bestuurders.

Nieuw Bergen2

Keukentafelgesprekken

Zoals hierboven vermeldt, worden voor de noordelijke aansluiting op hoge grond twee opties verder uitgewerkt. Voor het overige tracé van de nieuwe kering voor Nieuw Bergen is het ontwerp de afgelopen tijd in meer detail uitgewerkt. Aan de hand van dit ontwerp voeren we tot het einde van het jaar keukentafelgesprekken met de eigenaren van de percelen waarover de nieuwe kering komt te lopen.

Tijdens die gesprekken kunnen vanuit de eigenaren aandachtspunten worden aangegeven. Van al die aandachtspunten wordt onderzocht of ze meegenomen kunnen worden in het ontwerp. Als dit het geval is, wordt het ontwerp daarop aangepast. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2019.

Vervolgens start het opstellen van het ontwerp-projectplan Waterwet. Dit is het formele document waarin de dijkversterking wordt vastgelegd. Bij de start van het opstellen van het ontwerp-projectplan organiseren we een brede informatiebijeenkomst voor heel Nieuw Bergen. Dit is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019.