Baarlo - Hout-Blerick


Over Baarlo – Hout Blerick kunnen we aanvullend het volgende melden.

Hoogwatergeulen

Aan de Stuurgroep is voorgelegd om zowel de ondiepe als de diepe hoogwatergeulen in het gebied tussen de huidige kering en de mogelijk toekomstige, verlegde, kering in het verdere proces naar een voorkeursalternatief (VKA) niet meer als bouwsteen op te nemen. Het voorstel is gedaan op basis van inzicht in de negatieve grondwatereffecten, het bestuurlijk commitment en het draagvlak in de omgeving. De stuurgroep heeft hiermee ingestemd.

Aansluiting hoge grond nabij Hummerenweg

Op basis van de inpassingskosten respectievelijk het verlies aan oppervlakte rivierbed heeft de Stuurgroep kennis genomen van de effecten van de alternatieven ten aanzien van de aansluiting hoge grond in Baarlo zuid en de aandachtspunten uit de omgeving. De Stuurgroep heeft er mee ingestemd dat de aandacht zich in het vervolgproces richt op de gebiedsontwikkeling en alternatieven rond de Hummerenweg.

Systeemmaatregel/dijkverlegging

De Stuurgroep heeft kennis genomen van de voortgang van de verkenning naar Baarlo Hout-Blerick en de inzichten in de rivierkundige en hydraulische effecten, kosten, toekomstige uitbreidbaarheid en de maatschappelijke impact van de verschillende alternatieven.

Wethouders Van Kessel, Pollux en de voorzitter van de stuurgroep, Van der Broeck, hebben mede naar aanleiding van de reacties uit de omgeving (i.c. vanuit de Omgevingswerkgroep, de gebiedsbijeenkomsten in oktober en een ingekomen brief van ondernemers en bewoners in Baarlo) nadrukkelijk aandacht gevraagd in de verdere uitwerking van de verkenning voor het toekomstperspectief voor bewoners en bedrijven. Het versterken van de huidige kering blijft onderdeel van de verkenning. Er is nog geen dijktracé afgevallen. Ook de haalbaarheid van de aansluitingen naar de hoge grond blijft onderdeel van de verkenning, waarbij de tracés nog niet vastliggen.

Gebied tussen huidige kering en Maas

De Stuurgroep heeft er mee ingestemd om de verkenning van rivierverruimende maatregelen in het gebied tussen de huidige kering en de Maas voort te zetten. Wethouder Van Kessel heeft hierbij aandacht gevraagd voor mogelijke nadelige gevolgen van dijkverhogingen voor buitendijkse bewoners en bedrijven als gevolg van de opstuwende werking van alle dijkversterkingen in de Noordelijke Maasvallei tezamen. Eventuele rivierverruimende maatregelen moeten daarbij in balans zijn met cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit en het grondgebruik.

Vervolg

Voor de vier deelgebieden (Hummerenweg, Baarlo-Noord, Hout-Blerick en buitendijks gebied inclusief de coupure en de Vergelt) wordt de verkenning voortgezet, in zorgvuldige afstemming met de omgeving. Het projectteam is gevraagd het proces hiervoor nader uit te werken en voort te zetten.