Waterschap Limburg daagt markt uit voor innovatieve oplossing achtertuinen bewoners Arcen


Arcen_19

Aanbesteding voor totale opgave dijkversterking en -verlegging start in de zomer

De aanbesteding voor de dijkversterking, dijkverlegging, de meekoppelkansen en het beekherstel in Arcen kan van start gaan. Bijzonder in Arcen is de kering door de achtertuinen van 36 bewoners en ondernemers. Bewoners hebben hier een voorkeur voor een duurdere zelfsluitende kering. Om dit mogelijk te maken zijn er de afgelopen maanden afspraken gemaakt over de verdeling van risico’s en de bijdragen van alle partijen. Nu is het de beurt aan de marktpartijen. In een aanbesteding worden zij uitgedaagd te zoeken naar slimme en betaalbare oplossingen voor de complexe opgave in Arcen. Op 13 juli is er voor bewoners en ondernemers een informatieavond in MFA de Schans.

Waterschap Limburg werkt aan de hoogwaterveiligheidsopgave van 18 projecten langs de Maas in Limburg. Een van deze projecten is de dijkversterking in Arcen. Het voorkeursalternatief van het waterschap Limburg is om in de achtertuinen van bewoners een kering met glas en coupures (met in elke tuin een eigen toegang) te realiseren. Bij bewoners leeft de wens voor een zelfsluitende kering, zodat hun uitzicht over de Maas behouden blijft op momenten dat de kering niet nodig is.

Bijdrage aan zelfsluitende kering
Een zelfsluitende kering is echter duurder dan de (vaste) glazen kering en past daarmee niet binnen het beschikbare budget van het project. Bewoners en overheden hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan de ‘business case’ sluitend te maken voor een zelfsluitende kering. 35 bewoners en ondernemers, waarvan hun achtertuinen grenzen aan de Maas, hebben met het waterschap nadere afspraken gemaakt om een significante bijdrage te leveren aan de business case. Daarnaast dragen gemeente Venlo en provincie Limburg bij. Tot slot is er zeer recent nog een substantiële bijdrage vanuit het Nationaal Rampenfonds toegekend aan de stichting Belangenbehartiging bewoners langs de Maas. Ook deze bijdrage wordt ingezet voor de business case. Dit alles geeft aan dat er in Arcen veel draagvlak is om de markt uit te dagen voor een zelfsluitende kering.

Uitdaging voor de markt
De business case heeft financiële middelen opgeleverd om de markt uit te kunnen dagen om het verschil tussen een zelfsluitende en een glazen kering te overbruggen. Of dit voldoende is, blijft onzeker. “We willen de markt verleiden om met de beste oplossing te komen voor Arcen-Midden. Dat kan een zelfsluitende kering zijn, maar dat weten we pas als de plannen zijn ingediend en beoordeeld op een mix van kwaliteit, financiën en de voorgestelde oplossing. Dat we nu voor Arcen kunnen starten met de aanbesteding voor het gehele project is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente, provincie, Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en waterschap. Daar mogen we allemaal trots op zijn,” aldus Jos Teeuwen, portefeuillehouder hoogwaterbescherming en waterkeringen van Waterschap Limburg.

Opgave omvat ruim 5 kilometer dijk
Hoewel de situatie in de tuinen complex is en veel aandacht vraagt, is de opgave in Arcen vele malen groter. In totaal gaat het project om 5,1 kilometer aan dijken die versterkt of verlegd moeten worden. Hieronder valt ook de glazen of zelfsluitende kering in de tuinen. Deze kering wordt bijna 700 meter lang. Onderdeel van de aanbesteding zijn ook de dijkversterking en -verlegging in Arcen Noord en Zuid, de meekoppelkansen op het gebied van historisch-recreatief ‘oud Arcen’, het herstel van de Lingforsterbeek en de aanleg van de vispassage bij de Wymarsche watermolen.

Werk met werk maken
In Arcen werkt het waterschap nauw samen met onder andere de gemeente Venlo en de provincie Limburg, Rijkswaterstaat en het Limburgs Landschap. Om werk met werk te maken en overlast voor bewoners zoveel mogelijk te voorkomen, is er gekeken of er gelijktijdig met de dijkversterking ook andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Deze zogenoemde meekoppelkansen gaan bijvoorbeeld over verkeersmaatregelen en de aanleg van de tweezijdig fietspad bij de Schans, de extra aanleg van parkeerplaatsen en de herinrichting van de Maasboulevard en het Schanstorenplein. Dit alles om de ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven.

Markt nu aan zet
De aanbesteding bestaat uit twee stappen. Na aanmelding van de bedrijven en selectiefase op basis van een aantal ervaringseisen worden er drie marktpartijen geselecteerd met de beste ideeën. Hen wordt vervolgens gevraagd het voorstel verder uit te werken en in te dienen voor de totale opgave in Arcen. De voorstellen worden beoordeeld op verschillende (kwaliteits)-eisen. Ook een afvaardiging van de bewoners maakt onderdeel uit van deze beoordelingscommissie. Zij mogen de aanbiedingen voor de kering door de tuinen mede beoordelen. De ingediende plannen worden beoordeeld op onder meer de beperking van hinder en overlast, de ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheid van de plannen. Uiteindelijk wordt de partij gekozen met de best passende aanbieding. Hierbij geldt dat kwaliteit zwaarder weegt dan prijs. De aanbestedingsdocumenten worden in augustus gepubliceerd op TenderNed.

Procedure en planning
Het totale ontwerp komt in het Ontwerpprojectbesluit Omgevingswet (huidig projectplan waterwet) met andere ontwerpvergunningen en hierop zijn zienswijzen en beroep mogelijk. Dit ontwerpprojectbesluit omvat de gehele dijkopgave van Arcen inclusief de dijken, beekherstel en meekoppelkansen. Parallel vinden de minnelijke overleggen voor grondverwerving plaats. De verwachting is dat in de loop van 2025 de werkzaamheden buiten starten.

Informatieavond op 13 juli
Op woensdagavond 13 juli organiseert Waterschap Limburg een bijeenkomst over de dijkversterking. In MFA de Schans is van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatiemarkt. Geïnteresseerden kunnen zich die avond laten bijpraten over onder andere de planning, de eerste schetsontwerpen en de onderzoeksresultaten van flora en fauna onderzoeken. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Ook is er voor geïnteresseerden de mogelijkheid om voorafgaand aan de informatieavond een een-op-een gesprek met onze omgevingsmanagers te voeren. Meer informatie over deze avond is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-arcen.

Onderdeel Hoogwaterbeschermingsprogramma
Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen tegen het toekomstige hoogwater, werken we iedere dag aan sterke dijken. De dijkversterking in Arcen is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen in heel Nederland. Dat vraagt om slim samenspel met de partners en betrokkenen van Waterschap Limburg. Samen bepalen we wat belangrijk is voor het gebied. Zo bouwen we met het oog op de toekomst aan een hoogwaterveilig én aantrekkelijk Limburgs Maaslandschap.


Downloads

Een gedeelte van de kering in Arcen gaat door de achtertuinen van bewoners.

Fotocredits: Ger Peeters i.o.v. Waterschap Limburg