Partijen blijven zich gezamenlijk inspannen voor aanpak wateroverlast Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade


Meerssen-Ulestraten

De aanpak van de wateroverlast in de kernen van Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade is een belangrijke stap verder. Vandaag tekenden de betrokken partijen een verlenging van de samenwerkingsovereenkomsten voor beide gebieden.

In 2018 zetten de bij de aanpak betrokken partijen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade. Ze spraken destijds af zich gezamenlijk in te spannen om de wateroverlast in deze plaatsen te gaan verminderen. In de tussentijd zijn de eerste projecten opgestart en ook al voor een deel afgerond. De samenwerkingsovereenkomsten zijn nu up-to-date gemaakt en verlengd door alle betrokken partijen, die nog intensiever gaan samenwerken.

De kernen van Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade ondervinden ernstige overlast door afstromend water. Door de klimaatverandering zal de overlast verder toenemen, waarbij in extreme situaties zelfs de veiligheid in het geding is. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat het waterschap, de gemeenten, de landbouw, andere grondeigenaren zoals terreinbeheerders en de inwoners zelf maatregelen treffen.

Josette Van Wersch, lid DB Waterschap Limburg: “We hebben gelukkig al veel kunnen realiseren de afgelopen jaren, maar we zijn er nog niet. We hebben gezien dat samenwerken echt loont. Ik ben daarom heel blij dat de organisaties wederom aangeven zich in te spannen om de wateroverlast gezamenlijk aan te pakken.”

Meerssen-Ulestraten

Voor Meerssen-Ulestraten zijn de volgende partijen betrokken: Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Waterleidingmaatschappij Limburg. In de samenwerkingsovereenkomst is onder meer vastgelegd dat alle partijen doorgaan met de reeds ingezette acties en voorgenomen maatregelen. Meer specifiek kunnen benoemd worden:

 • Door de gemeente Meersen: de projecten Pletsmolen, Sint Catharinastraat, verdere aanleg blauwe ader in Meerssen-west, bevorderen afkoppelen bedrijventerrein Bamford. Project de Pletsmolen is inmiddels afgerond. Project Sint Catharinastraat en de Blauwe Ader zijn in uitvoering;
 • Door de gemeente Meerssen: uitvoering stimuleringsregeling afkoppelen;
 • Door Waterschap Limburg: voor projectgebied Meerssen-Ulestraten realiseren van buffers fase 2;
 • Door Waterschap Limburg: voor projectgebied Meerssen-Ulestraten verkennen en planuitwerking buffers fase 3;
 • Door gemeente Meerssen en Waterschap Limburg: verder verkennen en ervaringen opdoen met knop 4 maatregelen (beschermen eigen woning of bedrijf;)
 • Door partijen: verder ontwikkelen van maatregelen op landbouw- en natuurgronden voor extra infiltratie en daardoor minder afstroming;
 • Door LLTB, Waterschap Limburg en Provincie Limburg: organiseren van praktijkonderzoek van landbouwmaatregelen ter beperking van wateroverlast; dit met specifieke aandacht voor innovatie en kwantificering afstroming;
 • Door LLTB, Waterschap Limburg en Provincie Limburg: (verder) ontwikkelen van subsidieregelingen en andere instrumentaria ter stimulering gebruik van landbouwmaatregelen en dan specifiek in deze projectgebieden.

Oirsbeek-Amstenrade

Voor Oirsbeek-Amstenrade zijn de volgende partijen betrokken: Gemeente Beekdaelen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Natuurmonumenten.

Voor Oirsbeek-Amstenrade kunnen als ingezette acties benoemd worden:

 • Door de gemeente Beekdaelen: realisatie van regenwaterriolen en blauwe aders zoals opgenomen in het GRP;
 • Door gemeente Beekdaelen: uitvoering stimuleringsregeling afkoppelen;
 • Door Natuurmonumenten, LLTB, gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg: verdere planuitwerking, financiering en realisatie van gebiedsontwikkelingen Wolfhagen en de Kakkert;
 • Door Waterschap Limburg: voor projectgebied Oirsbeek-Amstenrade realiseren buffers fase 2;
 • Door gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg: in samenwerking realisatie waterberging Limietweg;
 • Door Waterschap Limburg: voor projectgebied Oirsbeek-Amstenrade verkennen en planuitwerking buffers fase 3;
 • Door gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg: verder verkennen en ervaringen opdoen met knop 4 maatregelen (beschermen eigen woning of bedrijf);
 • Door partijen: verder ontwikkelen van maatregelen op landbouw- en natuurgronden voor extra infiltratie en daardoor minder afstroming;
 • Door LLTB, Waterschap Limburg en Provincie Limburg: organiseren van praktijkonderzoek van landbouwmaatregelen ter beperking van wateroverlast; dit met specifieke aandacht voor innovatie en kwantificering afstroming;
 • Door LLTB, Waterschap Limburg en Provincie Limburg: (verder) ontwikkelen van subsidieregelingen en andere instrumentaria ter stimulering gebruik van landbouwmaatregelen en dan specifiek in deze projectgebieden.

Water in Balans

De projecten Meerssen-Ulestraten en Oirsbeek-Amstenrade zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar in de afgelopen decennia herhaaldelijk wateroverlast is opgetreden en in 2021 grote overstromingen met veel schade en zelfs levensbedreigende situaties zijn ontstaan. Maatregelen worden gezocht in zes aandachtsgebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen), schadebeperking aan de eigen woning, ruimtelijke ordening en internationale afstemming. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Oirsbeek-Amstenrade