Herinrichting Tielebeek bovenloop klaar


Onthulling infobord2

De bovenloop van de Tielebeek, globaal van de oude Rijksweg N271 tot de Diepen, voldeed tot voor kort niet aan haar functie van een natuurlijk ingerichte beek. Waterschap Limburg en de gemeente Gennep hebben dit project samen opgepakt in hun streven naar een robuust en veerkrachtig watersysteem. Met bijdragen van de Europese Unie, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat is de Tielebeek inmiddels duurzaam en klimaatbestendig ingericht.  Donderdag 14 april werd het project Herinrichting Tielebeek bovenloop feestelijk opgeleverd.

De Tielebeek ontspringt aan de rand van de stuwwal van Nijmegen en mondt uit bij de Gebrande Kamp in de Maas. Na de herinrichting door Waterschap Limburg vormt de Tielebeek een doorgaande (natte) ecologische verbinding tussen het nieuwe natuurgebied Koningsven-De Diepen en de Maas. Een natuurlijke geul zorgt hier voor de verbinding tussen beide systemen. Door de verruiming van het beekprofiel en de aanpassing van het rioolstelsel door de gemeente, vermindert de kans op lokale wateroverlast, bijvoorbeeld in ’Het Verloren Land’.

Biodiversiteit

“De Tielebeek vormt nu een doorgaande ecologische verbinding tussen Maas en natuurgebied Koningsven-De Diepen. Deze zorgt voor een grotere biodiversiteit doordat het nu een plek is waar meer planten en diersoorten zich thuis voelen”, aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. Tevens is er een regenwaterbuffer aangelegd bij Het Verloren Land. Dit is een komvormige laagte in het landschap. Hier wordt tijdens hevige regenval het regenwater tijdelijk opgevangen, om onnatuurlijke afvoerpieken in de beek te voorkomen en overtollig regenwater vast te houden in het gebied. Ook deze landschappelijk ingepaste buffer draagt bij aan meer biodiversiteit in het gebied.

Aanpak rioolstelsel

De overstort van het gemeentelijk rioolstelsel op de bovenloop van de Tielebeek is verplaatst naar een eveneens nieuw aangelegde buffervoorziening langs de N271. Hierdoor wordt het water in de beek schoner. Dit past binnen de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin staan afspraken om de kwaliteit van onze wateren te verbeteren, zowel ecologisch als chemisch. Voor deze ingreep moest het rioolstelsel rigoureus worden aangepast. Tijdens hevige regenval wordt gemengd rioolwater, overstortwater, nu tijdelijk opgevangen in deze langs de N271. Dit water wordt teruggeleid naar de zuiveringsinstallatie. Zo draagt de gemeente ook bij aan een schonere Tielebeek. De komende jaren werkt de gemeente verder aan een gescheiden rioolstelsel in Milsbeek. Het regenwater wordt dan opgevangen en vastgehouden in de aangelegde buffer bij het Rozenbroek.

*Het project ‘Herinrichting Tielebeek bovenloop’ is tot stand gekomen in samenwerking met Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en de gemeente Gennep. Dit project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021 en met steun uit het ELFPO, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer informatie: 
Heeft u vragen over het project Herinrichting Tielebeek bovenloop? Neem dan contact op met Waterschap Limburg via projectmanager Jan Jacobs via 088-88 90 100 of omgevingsmanager Sophie Nijskens s.nijskens@waterschaplimburg.nl 06 12 18 60 70 of kijk op onze website.