Gezamenlijke aanpak droogteproblematiek: Voldoende Zoetwater


20221117_IntentieverklaringVoldoendeZoetwater_bjornfrins_LR

Het klimaat verandert, waardoor we vaker te maken krijgen met droogte. Ruim dertig partijen in Limburg tekenden op 17 november voor een gezamenlijke aanpak: de Intentieverklaring Voldoende Zoetwater.

Zonder water geen leven. Elke druppel telt: mens en natuur zijn afhankelijk van voldoende schoon water. Droogte, een tekort aan water, kan schade veroorzaken aan waterafhankelijke functies, zoals drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, natuur en ecologie, scheepvaart en recreatie. Om de gevolgen van droogte zoveel mogelijk te voorkomen en de beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater te borgen, wordt samenwerking tussen de verschillende partijen geïntensiveerd. De partijen spreken af om in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken voor de aanpak van de droogteproblematiek.

Elke druppel telt

Een effectieve aanpak van droogte vraagt om een samenwerking. Alle partijen in de Intentieverklaring Voldoende Zoetwater erkennen de urgentie en gaan actie ondernemen. Het uitgangspunt is dat iedereen verantwoordelijkheid draagt en neemt  in de aanpak van droogte.

Josette Van Wersch, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg: ‘‘De afgelopen zomermaanden hebben wij de effecten van de langdurige droogte gezien en ervaren. Om te zorgen voor een robuust watersysteem is een intensieve en effectieve samenwerking tussen de partijen in Limburg noodzakelijk. Meer grondwater vasthouden, minder onttrekken en meer aanvullen. Belangrijk is dat alle partijen de urgentie erkennen en nog meer verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van droogte. Niemand kan immers ‘nieuw water’ toveren in droge tijden. Daarom ben ik heel blij dat wij vandaag met alle partijen in Limburg schouder aan schouder staan om de droogteproblematiek aan te pakken en daar ook onze handtekening onder te zetten. Dat doen wij niet alleen voor onszelf maar zeker ook voor ons nageslacht. We laten Limburg niet uitdrogen.”

Gedeputeerde Lia Roefs (Water, Wonen, Ruimte en Landbouw): “Het is een belangrijke stap die we nu zetten. Samen met alle betrokken partijen gaan we concreet aan de slag langs twee sporen. Aan de ene kant onderzoeken we mogelijkheden om het water, dat in de winter overvloedig valt en via de Maas wordt aangevoerd, langer vast te houden in de bodem en in de beken, zodat we daar in droge zomers gebruik van kunnen maken. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om te besparen op het waterverbruik door consumenten, industrie en landbouw en naar het hergebruik van water. Op deze manier willen we in gezamenlijkheid zorgen voor een evenwicht tussen aanbod van en vraag naar zoetwater, zodat we in Limburg ook in de toekomst voldoende water hebben voor mens en natuur.

Video

In de video spreken Lia Roefs en Josette Van Wersch over de noodzaak van de intentieverklaring.