Waterschap Limburg stelt waterbeheerprogramma 2022-2027 vast


WATE_WBP header_2

De aanpak van wateroverlast, verbetering van de waterkwaliteit en de realisatie van hoogwaterbescherming voor alle Limburgers, blijven ook de komende jaren de topprioriteiten van Waterschap Limburg. Dat staat in het nieuwe waterbeheerprogramma 2022-2027: ‘Limburgs water in een veranderend klimaat’. Het algemeen bestuur van waterschap Limburg heeft dit programma, met daarin de wateropgaven voor de komende jaren, op 8 december vastgesteld.

Arnold Jansen (Waterschap Limburg): “De Limburgse watercrisis van afgelopen zomer heeft nog maar eens onderstreept hoe groot onze wateropgaven zijn. En dat we hierin samen moeten optrekken met onze partners,  inwoners en bedrijven.  Het klimaatrobuust maken van ons watersysteem en het versterken van de keringen langs de Maas gaan hand in hand met maatregelen die een ieder kan nemen. Denk aan het afkoppelen en opvangen van regenwater en water leidend laten zijn in bouw- en ontwikkelplannen. Maar de wateropgaven gaan verder dan klimaatadaptatie en hoogwaterbescherming. Ook het verbeteren van de waterkwaliteit blijft een speerpunt. Want medicijnresten, microplastics en andere opkomende stoffen vragen om steeds grotere inspanningen om afvalwater te zuiveren. Ook hierin kan iedereen zijn steentje bijdragen. Water is van ons allemaal.”

peilstok_overhandiging1_verkleind
Arnold Jansen (Waterschap Limburg) en jeugdbestuurder Carine Kraan bij de vaststelling van het waterbeheerprogramma 2022-2027: Limburgs water in een veranderend klimaat.

Klimaatadaptatie: omgaan met droogte en wateroverlast

Als de watercrisis van afgelopen zomer wel één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het dat we versneld maatregelen moeten nemen om ons te wapenen tegen wateroverlast en droogte. Arnold Jansen: “Alle 31 Limburgse gemeenten gaan met inwoners en organisaties in gesprek om te bepalen welke concrete knelpunten worden aangepakt. Bijvoorbeeld het aanleggen van meer groen in stad en dorp en het opvangen en infiltreren van regenwater zodat dit niet in het riool stroomt. Het waterschap is zelf aan zet voor de ruim 100 plekken in Limburg waar wateroverlast dreigt vanuit de beken. Dat gebeurt onder meer door beekdalverbreding en het aanleggen van extra regenwaterbuffers. Duurzame oplossingen tegen wateroverlast en droogte zijn de pilots beekdalbrede ontwikkeling in de stroomgebieden van de Groote Molenbeek en Geuldal. Hiermee krijgen de beekdalen meer ruimte voor het bergen van water en het vernatten van de natuur. Onmisbare partners hierin zijn de Provincie Limburg, gemeenten en inwoners en ondernemers in de gebieden zelf.

Hoogwaterveiligheid voor alle Limburgers

Langs de Maas wordt tot 2050 een groot deel van de circa 200 km dijk verhoogd, versterkt of verlegd. Op een aantal trajecten krijgt de rivier meer ruimte. Veel van de Limburgse dijken zijn de afgelopen jaren al eens versterkt. De komende jaren blijft Waterschap Limburg samenwerken om te voldoen aan de in 2017 door het Rijk vastgelegde normen. Om zo Limburg dezelfde basisveiligheid te bieden als de rest van Nederland. Gemeenten, Provincie Limburg en het rijk zijn hierin onze samenwerkingspartners en de mensen in de omgeving worden nauw betrokken.  Na de watercrisis van afgelopen juli hebben de samenwerkende overheden er bij het rijk op aangedrongen om extra middelen ter beschikking te stellen om de hoogwaterbeschermingsdoelen versneld te realiseren.

Schoon water: investeren in waterkwaliteit

De komende jaren vormt waterschap Limburg nog 72 kilometer aan rechte afvoerbeken om naar kronkelende natuurbeken. Dit komt bovenop de 250 kilometer die al klaar zijn. De grootste nog te realiseren projecten liggen in de Geleenbeek, de Roggelse beek en de Everlose beek. Verspreid over Limburg worden ook kleinere beekherstelprojecten uitgevoerd. Beekherstel is belangrijk omdat natuurlijk ingerichte beken bijdragen aan klimaatadaptatie, een betere waterkwaliteit en een grotere biodiversiteit in en rondom de beek.

Ook het verder zuiveren van afvalwater vraagt om forse investeringen. Steeds meer afvalstoffen, waaronder medicijnresten, belasten de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op zeven van de zeventien zuiveringen nemen we aanvullende maatregelen om te zorgen dat het gezuiverde water overal aan de norm voldoet. Arnold Jansen: “Ook op het gebied van waterkwaliteit zetten we een gezamenlijke stip op de horizon. Het belang van schoon water is er ieder moment van de dag. En ook daar kan iedereen zijn steentje aan bijdragen. Van inwoners tot bedrijven. Zo hebben gemeenten een forse opgave om riooloverstorten te saneren en werkt de landbouwsector aan het verder terugdringen van stikstofuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Met de provincie zijn we in gesprek om verschillende doelen voor water en natuur te combineren zodat we een groter effect bereiken. Denk bijvoorbeeld aan vernatting van de Peelgebieden.”

Limburgs water geeft energie: duurzaam waterbeheer

Het nieuwe beleid van het waterschap besteedt ook ruim aandacht aan verduurzaming van het waterbeheer. Doel is in 2025 energieneutraal te zijn en gedeeltelijk al circulair.

De meeste energie gaat naar het zuiveren van afvalwater. Daar is dan ook de meeste besparing te bereiken en zijn ook de meeste kansen voor het opwekken van duurzame energie. Dat doen we met zonnepanelen, maar ook door biogas uit het zuiveringsslib te winnen. Voor volledige energieneutraliteit zoekt het waterschap de samenwerking in energieprojecten op. Het waterschap denkt ook mee over nieuwe duurzame energieoplossingen, zoals warmtewinning uit afvalwater of oppervlaktewater.

Het programma is digitaal te bekijken op www.waterschaplimburg.nl/waterbeheerprogramma.


Het programma is digitaal te bekijken op

Video Limburgs water in een veranderend klimaat

WBP Patrick