Waterschap Limburg houdt stuwen hoog

Gepubliceerd op 28 mei 2021

overzicht_grondwaterstand_2019-2021

Grondwaterpeilen in Limburg gestegen door kouder en natter voorjaar

Het grondwaterpeil op veel plekken in Limburg is als gevolg van het koude en natte voorjaar weer redelijk tot normaal voor de tijd van het jaar. Ook de beekafvoeren zijn normaal voor deze tijd van het jaar. Wel ziet het waterschap dat op de hogere zandgronden in Midden- en Noord-Limburg de grondwaterstanden nog iets achterblijven ten opzichte van normaal. Het blijft dan ook belangrijk om daar waar dit kan in het watersysteem, het water vast te houden tegen droogte. Ook de komende tijd laat het waterschap daarom de stuwen zoveel mogelijk in de zogenaamde hoge zomerstand. Op een vijftal plekken in de natuurbeken Tungelroyse beek, Vlootbeek en Leukerbeek laat het waterschap stuwen zakken naar het afgesproken peil met de streek. Dit zodat op deze plekken de natuurdoelen van de Kaderrichtlijn Water niet in gevaar komen. Te weinig doorstroming van het water heeft immers in de natuurbeken een nadelig effect op de ecologie. De overige stuwen, het waterschap heeft zo een 2650 stuwen in het Limburgse watersysteem, blijven waar kan zo veel mogelijk water vasthouden.

Water vasthouden tegen droogte

Het veranderend klimaat zorgt ervoor dat we steeds vaker te maken hebben met langere periodes van droogte en extreme temperaturen. Terwijl er tijdens de winterperiodes gemiddeld genomen juist meer neerslag valt. Om deze neerslag zoveel mogelijk vast te houden werkt Waterschap Limburg samen met partners eraan om water te conserveren. Dat gebeurt onder meer door stuwen in de beken hoog te houden. De afgelopen maanden heeft het waterschap, samen met agrarische partners, de stuwen en regelwerken maximaal gebruikt om water te conserveren. Daarmee is er meer water gebufferd dan andere jaren. Het waterschap plaatst bovendien, samen met gemeenten, agrarische bedrijven en terrein beherende instanties extra stuwen in zijtakken van het watersysteem.  Daarnaast wordt de wateraanvoer in het noorden van Limburg maximaal gehouden. Kleinere regelwerken, zoals boerenstuwen en peilgestuurde drainages, moeten hoog ingesteld staan om zo veel mogelijk water vast te houden. Dat doet het waterschap ook door een ander maaibeheer op het moment dat het droog is. Zo is er vorig jaar 120 kilometer anders gemaaid specifiek voor droogtebestrijding. Dan stelt het waterschap een maaibeurt uit of maait het maar één kant van de sloot of beek. Begroeiing in een beek zorgt er namelijk ook voor dat water minder snel wegstroomt.

overzicht_grondwaterstand_2019-2021

Fotobijschrift: De stand van zaken van het grondwater in Limburg eind mei 2021, afgezet tegen de droge voorjaren 2019, 2020.

Zie ook: https://www.1limburg.nl/ondanks-nat-voorjaar-ligt-droogte-op-de-loer?context=default