Start ter inzagelegging waterbeheerprogramma: Limburgs water in een veranderend klimaat


Wateropgaven Limburg vragen om gezamenlijke inspanningen

De aanpak van wateroverlast, verbetering van de waterkwaliteit en de realisatie van hoogwaterveiligheid voor alle Limburgers, blijven ook de komende jaren de topprioriteiten van Waterschap Limburg. Daarnaast vragen de toenemende droogteproblematiek en nieuwe probleemstoffen in het oppervlaktewater om extra maatregelen. De omgeving wordt nadrukkelijk betrokken bij de wateropgaven in Limburg. Dat is de kern van het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Waterschap Limburg: ‘Limburgs water in een veranderend klimaat’ dat vanaf 26 maart ter inzage ligt. Arnold Jansen (bestuurder Waterschap Limburg): “Onze wateropgaven zijn zo groot dat we hiervoor nog nadrukkelijker de samenwerking opzoeken met inwoners en bedrijven in Limburg. Denk aan maatregelen in stedelijk gebied en in natuur- en landbouwgebieden. Iedereen maakt onderdeel uit van de waterketen en kan zijn steentje bijdragen.”

Klimaatadaptatie: omgaan met droogte en wateroverlast

Het klimaat verandert sneller dan we tot voor kort dachten. Dat betekent dat we versneld maatregelen moeten nemen om ons te wapenen tegen wateroverlast en droogte. Arnold Jansen: “In alle 31 Limburgse gemeenten moet uit gesprekken met inwoners en organisaties volgen, welke concrete knelpunten worden aangepakt. Bijvoorbeeld met meer groen in de stad en het opvangen en infiltreren van regenwater zodat het niet in het riool stroomt. Het waterschap is zelf aan zet voor de ruim 100 plekken in Limburg waar wateroverlast dreigt vanuit de beken. Dat gebeurt door beekdalverbreding of realisatie van regenwaterbuffers. Deze komen bovenop de 455 buffers die het waterschap de afgelopen jaren al heeft aangelegd. Innovatieve en duurzame oplossingen tegen wateroverlast en droogte zijn de pilots beekdalbrede ontwikkeling in de proefregio’s Groote Molenbeek en Geuldal. Daarmee krijgt het beekdal meer ruimte voor het bergen van water, het vernatten van de natuur en het afvangen van verontreiniging vanuit de omgeving. Onmisbare partners hierin zijn de Provincie Limburg, gemeenten en de bewoners in de gebieden zelf.

Hoogwaterveiligheid voor alle Limburgers

Langs de Maas wordt tot 2050 een groot deel van de circa 200 km dijk verhoogd, versterkt of verlegd. Op een aantal trajecten krijgt de rivier meer ruimte. Tachtig procent van de Limburgse dijken is de afgelopen jaren al eens versterkt. De komende jaren blijft Waterschap Limburg samenwerken om te voldoen aan de in 2017 door het Rijk vastgelegde normen en Limburg zo dezelfde basisveiligheid te bieden als de rest van Nederland. Dat doen we samen met de provincie Limburg, gemeenten en het rijk.

Schoon water: investeren in waterkwaliteit

De komende jaren vormt Waterschap Limburg nog 75 kilometer aan rechte afvoerbeken om naar kronkelende natuurbeken. Dit komt bovenop de 250 kilometer die al klaar zijn. De grootste nog te realiseren projecten liggen in de Geleenbeek, de Roggelse beek en de Everlose beek. Verspreid over Limburg worden ook kleinere beekherstelprojecten uitgevoerd. Beekherstel is belangrijk omdat kronkelende beken bijdragen aan klimaatadaptatie, een betere waterkwaliteit en een grotere biodiversiteit in en rondom de beek.

Ook het beter zuiveren van afvalwater vraagt om forse investeringen. Steeds meer afvalstoffen, waaronder medicijnresten, belasten de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op zeven van de zeventien zuiveringen worden aanvullende maatregelen genomen om het afvalwater beter te zuiveren. Arnold Jansen: “Ook op het gebied van waterkwaliteit zetten we een gezamenlijke stip op de horizon. Gemeenten hebben een forse opgave om riooloverstorten te saneren. De landbouwsector werkt aan het verder terugdringen van stikstofuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Met de provincie en de LLTB zijn we in gesprek om verschillende doelen voor water en natuur te combineren zodat we een groter effect bereiken. Denk bijvoorbeeld aan vernatting van de Peelgebieden.

Limburgs water geeft energie: duurzaam waterbeheer

Het nieuwe beleid van het waterschap besteedt ook ruim aandacht aan verduurzaming van het waterbeheer. Doel is in 2025 energieneutraal te zijn en gedeeltelijk al circulair.

De meeste energie gaat naar het zuiveren van afvalwater. Daar is dan ook de meeste reductie te bereiken. Daarnaast wordt biogas uit het zuiveringsslib gewonnen. Voor volledige energieneutraliteit zoekt het waterschap de samenwerking met energieprojecten op. Het waterschap denkt ook mee over nieuwe duurzame energieoplossingen, zoals warmtewinning uit afvalwater of oppervlaktewater.

Reageren op het waterbeheerprogramma

Het waterbeheerprogramma is het nieuwe beleidsprogramma van Waterschap Limburg waarin staat welke uitdagingen het waterschap de komende zes jaar aangaat. Het programma is digitaal te bekijken op www.waterschaplimburg.nl/waterbeheerprogramma. Zienswijzen op het waterbeheerprogramma kunnen van 26 maart tot en met 6 mei worden ingediend

Digitale talkshow

Op 30 maart organiseert het waterschap om 19:30 uur een digitale talkshow over het nieuwe Waterbeheerprogramma ‘Limburgs water in een veranderd klimaat’. U kunt het programma vanaf 19:30 uur live bekijken via de link op de website van het waterschap:  www.waterschaplimburg.nl/waterbeheerprogramma.